Процедура: Площади Управление

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги по отчитане на дейностите по проекта и окомплектоване на документите за междинно и окончателно плащане по проект "Подобряване на площадни пространство за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци" по договор № 12/322/00745 с ДФЗ, финансиран по Мярка 322 на ПРСР""
 

 


Публикувано на: 14.11.2014
Валидно до: 06.01.2015

Уникален номер в регистъра на АОП: 
00477-2014-0011


ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Документация

за участие в открита обществена поръчка , с предмет: "Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги по отчитане на дейностите по проекта и окомплектоване на документите за междинно и окончателно плащане по проект Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци" по договор № 12/322/00745 с ДФЗ, финансиран по Мярка 322 на ПРСР""


Брусарци, 2014г.Електронна преписка

Решение
Номер: 00477-2014-0011 ПП-07-35/14.11.2014
Дата: 14.11.2014

Обявление
Номер: 00477-2014-0011 ПП-07-36/14.11.2014
Дата: 14.11.2014

Документация
Номер: 00477-2014-0011
Дата: 14.11.2014

Образци
Номер: 00477-2014-0011
Дата: 14.11.2014

Проект на Договор
Номер: 00477-2014-0011
Дата: 14.11.2014


Отговор на запитване ПП-07-38/24.11.2014
Решение за ПРОМЯНА № 24 (ПП-07-39)/28.11.2014


СЪОБЩЕНИЕ

    
     На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 „Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги по отчитане на дейностите по проекта и окомплектоване на документи за междинно и окончателно плащане по проект  „Подобряване на площадни пространства за отдих в с.Василовци, с.Дондуково, с.Киселево община Брусарци", ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 11.02.2015г.от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.
Оценяването до момента по критерий„Икономически най-изгодна оферта“ е както следва:
1. „Еконсулт-11“ ЕООД:
- по показател П 1.1 – Встъпителен анализ,оценката е 10 т.

- по показател П 1.2 – Стратегия и методология,оценката е 20 т.

2. „Фин Консултинг“ ЕООД:

- по показател П 1.1 – Встъпителен анализ,оценката е 10 т.

- по показател П 1.2 – Стратегия и методология,оценката е 20 т.

3. „Ес Пи Консулт“ ООД:

- по показател П 1.1 – Встъпителен анализ,оценката е 10 т.

- по показател П 1.2 – Стратегия и методология,оценката е 40 т.

Участниците „Строителен Клъстер Монтана“ ООД и„Булпроект Консулт“ ООД са предложени за отстраняване от процедурата.

 

 

    Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Протокол № 1
Номер: 00477-2014-0011
Дата: 12.01.2015

Протокол № 2
Номер: 00477-2014-0011
Дата: 03.02.2015

Протокол № 3
Номер: 00477-2014-0011
Дата: 11.02.2015

Договор № 12/322/00745-3
Дата: 24.03.2015


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 
00477-2014-0011


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта