Заседание ноември 2014

Заседание ноември – 28.11.2014г.


1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имоти № 170008, 170009 и части от имоти 170001, 170002, 170003 и 170004 в землището на с. Смирненски, обл. Монтана.
- ДЗ


2. Приемане на Програма
за полагане на общественополезен труд по реда на чл. 12, ал. 1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2015г.
ДЗ

- Програма


3.
Готовността на Общината за зимното почистване 2014/2015г.
ДЗ


4. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Найден Крумов Найденов от гр. Брусарци.
ДЗ


На заседанието на ПК на основание чл. 54А, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация в дневния ред бяха допуснати като т. 5 и т. 6 преди т. Питания две извънредни докладни записки, а именно:


5. Определяне на представител на Община Брусарци за заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана на 15.12.2014г.

ДЗ

Приложение


6. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Владимир Ангелов Крумов от с. Крива бара.

ДЗ


7
Питания.ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта