ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ - 2012
За проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: "Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга"

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Северозападен район за планиране, Област Монтана, община Брусарци, община Якимово.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 531 516 лева

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 24 месеца.

НАЧАЛНА ДАТА: 12.06.2009г.

КРАЙНА ДАТА: 12.10.2012г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Брусарци.


ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

  • Обща цел: Подобрено административно обслужване чрез оптимизирани административни процеси и улеснен достъп до административно обслужване в общините Брусарци и Якимово.
  • Специфични цели:
          1 - Анализирани и оптимизирани административни процеси за предоставяне на административни услуги в общините Брусарци и Якимово;
          2 - По-бързи и по-качествени услуги чрез подобрена електронна система за административно обслужване в общините Брусарци и Якимово;
          3 - Улеснен достъп до административни услуги на жителите на 7 кметства в общините Брусарци и Якимово.
          4 - Облекчен достъп до административни услуги за хора в неравностойно положение в общините Брусарци и Якимово.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:


І. Проучване, анализ и дефиниране на предложения за административното обслужване в общината в общините Брусарци и Якимово
    1. Провеждане на проучване до граждани, представители на бизнеса и служители
    2. Проучване и анализ на работните процеси и документи, свързани с предоставянето на административни услуги

II. Настройка на електронни системи за административно обслужване в общините Брусарци и Якимово

    • Настройка на системата за документооборот и и управление на административните процеси
    • Разработка и инсталиране на система за комплексни и web административни услуги
    • Обучение на служителите за работа със системите
    • Разразботка на наръчник за работа със ситемите

III. Разработка и инсталиране на система за осигуряване на интеграция на кметствата с общинската информационна система в общинските администрации и 7 кметства в общините Брусарци и Якимово

IV. Разработка и внедряване в експлоатация на интернет портали за административно обслужване в общините Якимово и Брусарци

V. Подобряване на административното обслужване в общините Якимово и Брусарци
    1. Създаване на система за получаване на обратна връзка относно качеството на предоставяните услуги в общинските администрации Брусарци и Якимово
    2. Облекчаване на административното обслужване за хората с увреждания обслужване в общинските администрации Брусарци и Якимово Закупуване
    3. Разработка на информационен филм за предоставяне на информация за административното обслужване в общинските администрации Брусарци и Якимово

VI. Дейности за информация и публичност

VIІ. Одит, мониторинг и отчет на дейностите по проекта

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рекламни материали  Брошура по проекта  и Постер

Заключителна пресконференция и Презентация

Кръгла маса Брусарци и Кръгла маса Якимово

Пресконференция за откриване на проекта и Презентация

 

 

 

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта