КАО_УТ-22 Издаване на удостоверение за идентичност на уреголиран поземлен имот

4. КАО_УТ-22 Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Правно основание:
чл. 16, ал. 5 от ПР от ЗУТ и чл. 37, ал. 1, т. 31 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брусарци


Необходими документи:

       1.    Документ за собственост; право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;
       2.    Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/;
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места на Община Брусарци.
       3.    Пълномощно /при необходимост/

Срок за изпълнение: 14 дни, (при изискване на документи от други общини срокът се увеличава с 5 дни)


Съдържание на КАО и такса:

       1.    Услуга № УТ-22 Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот;
такса: 5 лв.
       2.    Услуга № ГРАО-08 Издаване на удостоверение за наследници;  
такса: 5 лв.
       
Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Изтегли формуляра от тук -> файл!

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта