Заседание май 2014

Заседание май – 29.05.2014г.


1. Отмяна на Решение № 259, Протокол № 40 от 27.01.2011г. и Решение № 272, Протокол № 43 от 24.03.2011г. на ОбС Брусарци; Откриване на процедура за продажба на имот общинска собственост, описан в АОС № 259 от 05.01.2011г., а именно терен от 85 880кв.м., съставляващ УПИ № II, кв. 57 по регулационния план на гр. Брусарци, обл. Монтана и определяне на пазарна оценка на същия.

- ДЗ

- Пазарна оценка


2. Определяне на
пазарна оценка на имот общинска собственост - 15/605 ид. части от УПИ № XXIV-747, КВ. 14 по регулационния план на гр. Брусарци, обл. Монтана.

- ДЗ

- Пазарна оценка


3. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2014-2015г.

- ДЗ

Тръжна документация


4. Промяна в "Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд" на община Брусарци.

- ДЗ
- Проект на Наредба


5. Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40, Протокол № 8 от 29.04.2008г.

- ДЗ


6. Приемане на "Общинска програма за закрила на детето Община Брусарци 2014-2015г".

- ДЗ

- Програма за закрила на детето

7. Определяна на представител на Община Брусарци за заседание на Общото събрание на "ВиК" ООД, гр. Монтана на 30.05.2014г.

- ДЗ

- Писмо "ВиК" ООД

8. Питания.

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта