Заседание декември 2015

Заседание декември - 17.12.2015г.

 

1. Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.
- ДЗ


2. Обсъждане и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински Съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
- ДЗ
- Проект на Правилник

3. Избор на Заместник-председател на Общински Съвет Брусарци.
- ДЗ


4.
Попълване състава на постоянните комисии на общински съвет Брусарци.
- ДЗ


5. Определяне на представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
- ДЗ


6.
Кандидатстване на Община Брусарци по първа покана за подаване на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за присъединителна помощ България-Сърбия 2014-2020.
- ДЗ

7. Приемане на "Доклад-Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Брусарци - октомври 2015г.".
- ДЗ
- Доклад-анализ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта