КОМПЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Информация за комплексно административно обслужване

   

    Влезлите в сила промени в АПК /ДВ бр.27 от 25.03.2014г./, налагат цялостна промяна в начина, по който се предоставят административни услуги. Усилията на Община Брусарци са насочени към изпълнение на § 12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК с последователно въвеждане на комплексно административно обслужване. Това ще се извърши на 3 етапа в периода 2014-2018г.

   При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани в Община Брусарци.

   Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията се направи анализ на работните процеси и възможностите за тяхното оптимизиране по предоставяне на административни услуги.

    Административните услугите, в чиито процедури не се изискват от гражданите документи, издавани от общината са обявени в Приложение към Заповед № РД-02-09-64 от 25 март 2015г.

    Община Брусарци извършва комплексно административно обслужване, когато в изпълнение на административната услуга са ангажирани две или повече административни структури, гражданинът подава заявление за образуване на производство по процедура за комплексно административно обслужване в Общинска администрация Брусарци. Образец на Заявлението - можете да изтеглите от тук.

   По време на първия етап – 2014-2015г., се постави началото на комплексното административно обслужване с въвеждането на определен брой административни услуги, оповестени на сайта на Общината.

 

Начини за заявяване на услугите:

    1. На място, лично или чрез упълномощен представител в Центъра за услуги и информация на граждани, чрез подаване на писмено заявление. Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на община Брусарци, находяща се на ул. ”Г. Димитров” №85. На интернет страницата на общината на адрес: www.brusartsi.com  са публикувани всички заявления/искания, които може да изтеглите и попълните предварително.
    2. По електронен път, чрез Портала за електронни административни услуги - на адрес:  www.brusartsi.com/ws/. Тук може да попълните и подадете Вашето искане, като то бъде подписано с универсален електронен подпис.

    3. Устно, като Вашето искане ще бъде прието от служител в Центъра за услуги и информация на граждани, който писмено ще отбележи внасянето му. Исканията, внесени устно, се отразяват с протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Образец на Протокола - можете да изтеглите от тук.

    4. Чрез лицензиран пощенски оператор;

    5. По електронна поща: : brusartsi_adm@abv.bg, brusartsi@data.bg.

 

Начини за получаване на индивидуалния административен акт от заявената от Вас услуга:

    1. На гише в Центъра за услуги и информация на граждани. Тук се получават и заявените услуги, чрез Портала за електронни администртивни услуги, подписани с универсален електронен подпис;
    2. Получаването на заявената по електронен път административна услуга, чрез Портала за електронни административни услуги, може да получите по заявения от Вас начин, различен от получаването й на гише;

    3. Чрез лицензиран пощенски оператор или при заявено от Ваша страна искане – с куриер с наложен платеж.

 

Начини за плащане:  

   1. На каса в Центъра за услуги и информация на граждани в община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

   2. По банков път.Административни услуги по устройство на територията и кадастър

1. КАО_УТ-01 Издаване на скици за недвижими имоти

2. КАО_УТ-02 Издаване на скица - виза за проучване и проектиране

3. КАО_УТ-21 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

4. КАО_УТ-22 Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

5. КАО_УТ-23 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

6. КАО_УТ-25 Заверка на копие от документ от техническия архив

7. КАО_УТ-26 Издаване на удостоверение и скица, относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Административни услуги по екология и земеделия
 
8. КАО_ЕиЗ-09 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до пет дървета и до един декар лозя в селскостопански земи

9. КАО_ЕиЗ-25 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване над пет дървета и над един декар лозя в селскостопански земи

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

10. КАО_ГРАО-15 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

11. КАО_ГРАО-16 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

12. КАО_ГРАО-19. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

13. КАО_ГРАО-20 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на настоящ  адрес

Административни услуги по местни данъци и такси

14. КАО_МДТ-09 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и таксиИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта