Заседание февруари 2014

Заседание февруари – 27.02.2014г.


1. Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.

- ДЗ

- Протокол от публично обсъждане

2. Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2013г.

- ДЗ

- Справка общински дълг


3. Одобряване на бюджетна прогноза на Община Брусарци за периода от 2015г. - 2017г. за местни дейности

- ДЗ

- Бюджетна прогноза 2015г. - 2017г.


4. Възстановяване право на собственост върху имоти от общински поземлен фонд, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ

- ДЗ

5. Приемане на Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, за състоянието на общинската собственост в община Брусарци и резултатите от нейното управление за 2013г.

- ДЗ

- Отчет общинска собственост 2013г.


6. Приемане
на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 2014г.

- ДЗ

- Програма Читалища 2014г.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта