Процедура: ВиК Управление 2014

30.06.2014г.

"Предоставяне консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проекта и окомплектоване на документи за междинно и окончателно плащане относно проектите: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод - гр. Брусарци и Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа I етап - с. Крива бара и хидрофорна станция за с. Крива бара""Решение № 22 (ПП-08-159) / 19.11.2014г. за избор на изпълнителНа основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проекта и окомплектоване на документи за междинно и окончателно плащане относно проектите: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод - гр. Брусарци и Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа I етап- с. Крива бара и хидрофорна станция за с. Крива бара"ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 16.10.2014г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

        Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.Решение № 13 / ПП-08-70 от 30.06.2014г.

Обявление от 30.06.2014г.

Документация

Образци

Проект на Договор


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта