Заседание септември

Заседание септември – 25.09.2015г.


1. Възстановяване право на собственост върху имоти от общински поземлен фонд, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.

- ДЗ

 

2. Неприключили производства по обезщетяване на собственици със земеделски земи от общинския поземлен фонд.

- ДЗ


3. Преимане на Решение за изменения в Наредбата за общетвения ред на Община Брусарци (приета с Решение № 47 / 28.03.2012г.,; изм. с Решение № 195 / 29.07.2013г.).

- ДЗ


4. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на лицето Андрей Димитров Маринов от с. Крива бара.

- ДЗ

 


5. Избор на Временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства.

- ДЗ

 

6. Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана.

- ДЗ


7. Питания.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта