Процедура: ВиК Крива бара и Буковец

25.04.2014г.

„Избор на изпълнител на СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци,

по договор №12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара - II-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 20.05.2015г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

Оценяването до момента по критерий „Икономически най-изгодна оферта“ е както следва:

1. Обединение „Инфравод 2014“ ДЗЗД – 100 т.

1. „Инат Брусарци“ ДЗЗД – 100 т.

2. „Хидрострой“ ООД – 80 т.

3. „Пътища Северозапад 2012“ ДЗЗД – 50 т.

3. „САД Компани Женерал дьо Траво д’Идролик” АД – 50 т.

4. „Аква Системс“ АД, гр. Бургас – 31 т.


Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 18 / ПП-08-123 от 03.09.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара - II-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 02.09.2014г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.


Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпилите запитвания - 3

До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпилите запитвания - 2

До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпилите запитванияРешение № 3(ПП-08-12)/25.04.2014г. за откриване на процедура


Обявление № ПП-08-13/25.04.2014г.

Документация

Образци

Проект на договор

Количествена сметка
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта