2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Сключване на рамково споразумение за изработване на проектна документация - инвестиционни проекти във фази технически или работен проект с цел кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП”Околна среда” 2014-2020г., Програма за ТГС между Румъния и България 2014-2020 г. и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 2014-2020


Публикувано на: 29.12.2014
Валидно до: 27.01.2015

Уникален номер в регистъра на АОП: 
00477-2014-0012
---------------------------------------------------------------------------------------------
30.06.2014г.
„Избор на изпълнител на СМР по рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с . Буковец, участък от км 3+200 до км 6+200; участък от км 7+700 до км 11+400; участък от км11+900 до км 12+400, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта