Заседание януари 2014

Заседание януари – 31.01.2014г.


1. Актуализация на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.

- ДЗ

2. Приемане бюджета на Община Брусарци за 2014г.

- ДЗ

- Приложения

- Доклад

- Протокол от публично обсъждане

3. Възстановяване право на собственост върху имоти от общински поземлен фонд, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ

- ДЗ

4. Заключителен отчетен доклад по реализация на Проект BG 05РО 001-1.1.11 "Подкрепа за заетост" дейност "Пазач - невъоръжена охрана" 2013г.

- ДЗ

Доклад

5. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на община Брусарци, обл. Монтана за 2013г.

- ДЗ с отчет

6. Приемане Отчет за дейността на
Общински Съвет Брусарци за периода от 01.07.2013г. до  31.12.2013г.

- ДЗ

- Отчет

7. Отчет за изпълнение на решенията на Общински Съвет Брусарци за периода от 01.07.2013г. до 31.12.2013г.

- ДЗ

Отчет

8. Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.

- ДЗ

- ОтчетИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта