КАО_УТ-26 Издаване на удостоверение и скица, относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

7. КАО_УТ-26 Издаване на удостоверение и скица, относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Правно основание:
чл. 13, ал. 4 - 7 от ППЗСПЗЗ, и чл. 37, ал. 1, т. 43 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брусарци


Необходими документи:       

        1.    Решение на Общинска служба по земеделие Брусарци;
        2.    Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/;
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места от Община Брусарци.
        3.    Пълномощно /при необходимост/

Срок за изпълнение: 14 дни, (при изискване на документи от други общини срокът се увеличава с 5 дни)


Съдържание на КАО и такса:

        1.    Услуга № УТ-26 Издаване на удостоверение и скица, относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
такса: 20 лв.
        2.    Услуга № ГРАО-08 Издаване на удостоверение за наследници
такса: 5 лв.
     
Срок на валидност:  6 месеца

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Изтегли формуляра от тук -> файл!

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта