КАО_ГРАО-16 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

11. КАО_ГРАО-16 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес


Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и чл. 98;
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8;
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 22, ал. 2.


Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2. Документ за самоличност;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
4. Документ за собственост, нотариално заверен договор за ползване на имота за жилищни нужди;
5. Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР по образец;

6. Декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР по образец.

Срок за изпълнение: в рамките на деня на заявяване

Съдържание на КАО и такса:

         1. Услуга № ГРАО-16 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 
такса: 5 лв.
        
Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Изтегли формуляра от тук -> Искане; Декларация чл. 92, ал. 3 и Декларация чл. 92, ал. 6!

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта