ИЗБОРИ 2015

/assets/IZBORI 2015/IZBORI-Logo.jpg

Избори за общински съветници и кметове
и национален референдум
25 октомври 2015ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРУСАРЦИ


Разяснителна кампания

Информационен лист референдум


Указ № 162 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.


Указ № 163 за Определяне на 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“

Гласуване в местни избори 2015г. - Презентация

https://www.cik.bg/bg/36


1. Съобщения

Издраване на удостоверения за гласуване за II тур

Съобщение
Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
  Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г.

Във връзка с насрочените на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и кметове по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Брусарци, както и в кметствата и кметските наместничества от община Брусарци, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:

 

 1. До 14.09.2015 г., включително гражданин на друга държана – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., представя декларация по образец (Приложение № 8-МИ), чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс, в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.

 

 1. В периода от 14.09.2014 г. до 04.10.2015 г., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16- МИ ) , чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, подписано саморъчно с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/ и изпратено по пощата, факс или чрез електронна поща на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес.
  Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Брусарци /http://www.brusartsi.com/ws/ и изпратено на e-mail: grao_brusartsi@b-trust.org или факс 09783 29 11.

 

 1. В периода от 14.09.2014 г. до до 10.10.2015 г., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 12-МИ), чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис.
  Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Брусарци /http://www.brusartsi.com/ws/ и изпратено на e-mail: grao_brusartsi@b-trust.org или факс 09783 29 11.

 

 1. В периода от 14.09.2015 г. до 10.2015 г. , включително всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение № 7-МИ) / чл. 43, ал.1, изр. Първо от ИК/.

 

 1. До 19.10.2015 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 04.10.2015 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявяват това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на община Брусарци е назначена подвижна избирателна комисия. /чл. 37, ал. 2 от ИК/.
  Заявлението (Приложение № 16 - МИ)  трябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Брусарци /http://www.brusartsi.com/ws/ и изпратено на e-mail: grao_brusartsi@b-trust.org или факс 09783 29 11.

 

 1. До 17.10.2015 г. включително всеки гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателния списък има право да подаде заявление (Приложение 9-МИ), чл. 43, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс, с което да поиска да бъде заличен от него.

 

 1. В срок до 23.10.2015 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които са вписани в забранителния списък, но имат право да гласуват и поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък , могат да бъдат изключени от списъка на заличените лица с писмено заявление /Приложение № 11 – МИ/ до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник / чл. 39, ал. 2 от ИК/.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Брусарци /http://www.brusartsi.com/ws/ и изпратено на e-mail: grao_brusartsi@b-trust.org или факс 09783 29 11.

 

 1. В срок 23.10.2015 г., включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Вписването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация, като гражданите подават заявление по образец /Приложение № 10 - МИ/ / чл. 27, ал. 3, ал. 4, ал. 6, чл. 407 във връзка с чл. 396 от ИК/.

 

 1. В изборния ден – избирател, който в изборния ден, установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес. Исканията се правят до кмета на община Брусарци, кметството или кметския наместник /Приложение № 13 - МИ/ /чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1,2,3 и 8 от ИК/.

 

Удостоверението се издава от кмета на общината, кметството или кметския наместник в изборния ден по образец /Приложение № 14 - МИ/, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

Съобщение за заявления за гласуване за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Във връзка с насрочения на 25 октомври 2015 г. национален референдум по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Брусарци, както и в кметствата и кметските наместничества от община Брусарци, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

 

 1. В периода от 14.09.2014 г. до 04.10.2015 г., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17- НР), чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, във връзка с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, подписано саморъчно с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/ и изпратено по пощата, факс или чрез електронна поща на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/.
  Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Брусарци /http://www.brusartsi.com/ws/ и изпратено на e-mail: grao_brusartsi@b-trust.org или факс 09783 29 11.

 

 1. В периода от 14.09.2014 г. до 10.10.2015 г., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 18-НР), чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис.
  Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Брусарци /http://www.brusartsi.com/ws/ и изпратено на e-mail: grao_brusartsi@b-trust.org или факс 09783 29 11.

 

 1. В периода от 14.09.2014 г. до 10.10.2015 г., включително, гласоподавател, който е включен в избирателните списъци за национален референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на референдума и изборите в едно и също населено място, може да подаде заявление (Приложение № 19-НР), по § 5, т.1 от ДР на Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС. Заявлението се подава, по постоянния адрес на гласоподавателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум.

 

 1. В периода от 14.09.2015 г. до 10.2015 г. , включително всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение № 12-НР), чл. 43, ал.1, изр. Първо от ИК, във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.

 

 1. До 19.10.2015 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 04.10.2015 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявяват това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на община Брусарци е назначена подвижна избирателна комисия. /чл. 37, ал. 2 от ИК/.
  Заявлението (Приложение № 17 - НР)  трябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. /чл. 37, ал. 2 от ИК във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Брусарци /http://www.brusartsi.com/ws/ и изпратено на e-mail: grao_brusartsi@b-trust.org или факс 09783 29 11.

 

 1. В срок до 23.10.2015 г., включително гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци по тяхно искане до община Брусарци, след предаване на съответния документ. /Приложение № 13 - НР/, чл. 27, ал. 4 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.

 

 1. В срок до 23.10.2015 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които са вписани в забранителния списък, но имат право да гласуват и поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък , могат да бъдат изключени от списъка на заличените лица с писмено заявление /Приложение № 10 – НР/ до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник /чл. 39, ал. 2 от ИК във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/.

 

 1. В срок до 23.10.2015 г. включително гласоподаватели, които са заявили, че ще гласуват извън страната и са заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес могат да подадат заявление – декларация /Приложение № 11-НР/, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС., с което да бъдат изключени от списъка на заличените лица.

 

 1. В изборния ден – избирател, който в изборния ден, установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес. Исканията се правят до кмета на община Брусарци, кметството или кметския наместник /Приложение № 14 - НР/, чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1 и 2 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.

 

Удостоверението се издава от кмета на общината, кметството или кметския наместник в изборния ден по образец /Приложение № 15 - НР/, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.


Покана за провеждане на консултации за състава на СИК

  

Покана за провеждане на консултации за състава на ОИК


Съобщение на Кмета на Община Брусарци относно определяне на населените места, в които ще се произведът избори за кметове на кметства създадени по силата на параграф 17, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс.


2. Заповеди на кмета на Община Брусарци


- Заповед № РД-02-09-277 от 04.10.2015г. на кмета на Община Брусаци във връзка с образуването на секции обслужвани с подвижна избирателна кутия на територията на Община Брусарци за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25.10.2015г. 

Заповедта може да изтеглите от - ТУК.

- Заповед № РД-02-09-267 от 25.09.2015г. на кмета на Община Брусаци за определяне местата за поставяне на агитационни материали на кандидатите за общински съветници и за кметове и партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, по време на предизборната кампания на територията на Община Брусарци.

Заповедта може да изтеглите от - ТУК.

- Заповед № РД-02-09-231 от 01.09.2015г. на кмета на Община Брусарци за образуване на избирателни секции на територията на Община Брусарци за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015г.

Заповедта може да изтеглите от - ТУК.


- Заповед № РД-02-09-238 от 04.09.2015г. на кмета на Община Брусарци за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци.

Заповедта може да изтеглите от - ТУК.


3. Документи


4. Списъци

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 01 ноември 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) - 1/2

Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) - 2/2

Избирателен списък за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) - 1/2

Избирателен списък за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) - 2/2
 

5. Полезни връзки

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРУСАРЦИ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПОРТАЛ ЗА ИЗБОРИ В РБ
 
Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване"

6. Лица за контактиИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта