Заседание юли 2015

Заседание юли – 31.07.2015г.


1. Докладна записка отчет 01.01.15г.-30.06.15г.

- ДЗ


2. Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху Язовир „Киселево” намиращ се в землището на Киселево, ЕКАТТЕ 36957, общ.Брусарци, област Монтана, с.Бело поле ЕКАТТЕ 03678 и с.Черно поле ЕКАТТЕ 81247, общ.Ружинци, обл.Видин.

- ДЗ

 

3. Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост за Язовир „Липена”, с.Василовци, общ.Брусарци.

- ДЗ


4. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение №316/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на ОбС гр.Брусарци, допълнена с Решение №330/Протокол №49 от 26.01.2015 г., Решение №362/Протокол №53 от 30.04.2015 г.; Решение №363/Протокол №53 от 30.04.2015 г. на ОбС Брусарци и Решение №377/Протокол №55 от 28.05.2015 г. на ОбС Брусарци, с незастроен парцел, отреден за обществено строителство на магазин и озеленяване – за продажба и откриване на процедура за продажба на имота, описан в АОС №770/15.07.2015 г.

- ДЗ


5. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение №316/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на ОбС гр.Брусарци, допълнена с Решение №330/Протокол №49 от 26.01.2015 г., Решение №362/Протокол №53 от 30.04.2015 г.; Решение №363/Протокол №53 от 30.04.2015 г. на ОбС Брусарци и Решение №377/Протокол №55 от 28.05.2015 г. на ОбС Брусарци, с незастроен парцел с площ 3850 кв.м., съставляващ УПИ І, кв.48а по действащия план на гр.Брусарци, обл.Монтана, отреден за обществено строителство на магазин и озеленяване – за продажба и откриване на процедура за продажба на имота, описан в АОС №1 от 23.07.1999 г.

- ДЗ


6.Възстановяване право на собственост върху имоти от общински поземлен фонд, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.


- ДЗ


7.
Създаване на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Районен Съд – Лом.


- ДЗ


8.
Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г.


- ДЗ

- Приложение № 1


9. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 01.01.2015 г.- 30.06.2015 г.

- ДЗ

- Приложение № 1

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта