Процедура: Площади СН

26.08.2014г.

„Упражняване на строителен надзор по време на строителствотопо проект: „Подобряване на площадни пространства за отдих в с.Василовци, с.Дондуково,с.Киселево, община Брусарци, по Договор № 12/322/00745 от 27.11.2012г. наОбщина Брусарци с ДФЗ, финансиран по Мярка 322 на ПРСР 2007-2013 „Обновяване иразвитие на населените места", подкрепена от ЕЗФРСР”

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за общественитепоръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане наобществена поръчка с предмет: „Избор наизпълнител на СМР по: „Упражняване на строителен надзор по време настроителството по проект: „Подобряване на площадни пространства за отдих вс.Василовци, с.Дондуково, с.Киселево, община Брусарци, по Договор №12/322/00745 от 27.11.2012г. на Община Брусарци с ДФЗ, финансиран по Мярка 322на ПРСР 2007-2013 "Обновяване и развитие на населените места",подкрепена от ЕЗФРСР», ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването наценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 03.10.2014г.от 15:00 часа вЗаседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

 

Действията на комисията са публични и на тях могат даприсъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както ипредставители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масоваинформация.ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта