Заседание януари 2016

Заседание януари - 25.01.2016г.

 

1. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.
- ДЗ
- Годишна програма


2. Приемане бюджета на Община Брусарци за 2016г.
- ДЗ

3. Приемане на Програма за полагане на обществено полезен труд по реда на чл. 12, ал. 1 от ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2016г.
- ДЗ
- Програма полезен труд


4.
Определяне на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове, във връзка с чл. 16 от Правилника за прилагането му.
- ДЗ


5. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 2016 година.
- ДЗ
- Годишна програма читалища


6.
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на община Брусарци, обл. Монтана за 2015г.
- ДЗ


7.
Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2016г. - 30.06.2016г.
- ДЗ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта