Процедура: ВиК и Път Управление

30.06.2014г.

„Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги по отчитане на дейностите до изплащане на помощта по проект„Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с.Буковец, общ. Брусарци; рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с.Смирненски – с . Буковец - Общ. Брусарци”, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”Решение № 21 (ПП-08-158) / 19.11.2014г. за избор на изпълнителНа основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги по отчитане на дейностите до изплащане на помощта по проект„Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара– ІІ-ри етап и с.Буковец, общ. Брусарци; рехабилитация на общински път MON1062/ІІІ-112/ с.Смирненски – с . Буковец - Общ. Брусарци”, по договор №12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 16.10.2014г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

        Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.Решение № 11 / ПП-08-66 от 30.06.2014г.

Обявление от 30.06.2014г.

Документация

Образци

Проект на Договор

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта