Правилник 2011-2015

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ БРУСАРЦИ,

неговите комисии

и взаимодействието му с общинска администрация

 

(Приет с Решение № 7 от Протокол №3 от 08.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 45, Протокол 7 от 28.03.2012г., изм. и доп. с Решение № 238, Протокол 34 от 31.01.2014г., изм. с Решение № 338, Протокол 49 от 26.01.2015г.)

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този правилник конкретизира функциите, правата, задълженията и отговорностите на Общинския съвет Брусарци  и организацията на неговата работа в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.      

Чл. 2. (1) Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.

                   (2) Общинският съвет се състои от избраните 13 (тринадесет) общински съветници.

    Чл. 3. (1) Общинският съвет определя политиката на Общината за изграждането и развитието й:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

2. одобрява общата числеността и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

3. избира и освобождава председателя и заместник председателите на Общинския съвет - с повече от половината от общия брой общински съветници.

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете от кметствата и кмета на Община Брусарци в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината - с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

5. приема и изменя годишния бюджет на Общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. Гласуването е поименно.

6. определя размера на местните такси и цените на услуги с мнозинство повече от половина от общия брой общински съветници. Гласуването е поименно.

7. приема  решения   за  придобиване,   управление   и  разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. Гласуването е поименно.

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружество с общинско имущество и определя представителите на Общината в тях с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. Гласуването е поименно.

9. приема решения за ползване на  банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. Гласуването е поименно.

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техните изменения за територията на Общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на
територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите  особености  на  населените  места,  както  и  от  състоянието  на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дареното имущество с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Гласуването е поименно.

14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и   в   чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Гласуването е поименно.

15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

16. прави предложения за административно - териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско  значение с мнозинство  повече  от  половината  от  присъстващите  общински съветници.

18. обсъжда и приема решения по предложение на кметовете на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

19. приема  решения  за произвеждане на референдуми   и  общи  събрания  на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

20. одобрява символи и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински.

22. упражнява текущ и  последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

23. когато пълномощията на кмет на община или кметство са прекратени предсрочно, Общинския съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник - кметовете. Когато няма назначен заместник - кмет, временно изпълнява длъжността кмет на общината се избира по предложение на общински съветник. Решението се взема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

24. когато след прекратяване на пълномощията на кмет на община или кмет на кметство до края на мандата остава по-малко от една година частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинския съвет избира кмет на общината или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира заместник кмет или общински съветник. Решението се взема с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници

        (2) Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

                  (3) По въпроси, неуредени в този правилник, Общинският съвет приема отделни решения.
 

Глава втора

УСТРОЙСТВО И КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 4. Общинският съвет се конституира съгласно чл. 23, ал. 1,2 и 3 от ЗМСМА.

Чл. 5 (1) Общинският съвет избира от своя състав Председател на съвета.

  (2) Всеки общински съветник и всяка политическа партия или коалиция, представена в Общинския съвет, може да издига кандидатури за председател на съвета.

  (3) Изборът се провежда с тайно гласуване, съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, като за избран се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

  (4) Общинският съвет избира с тайно гласуване от състава на общинските съветници заместник-председател. Изборът се провежда с тайно гласуване по реда на предходната алинея.

Чл. 6. (1) Правомощията на Председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1.  подаване на оставка;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на Общинския съвет, взето по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.

(2) Решение за освобождаване се взема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, с изключение на чл. 6, ал. 1, т. 1.

(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председател или общински съветник, ако има избран такъв.

(4) В случаи на предсрочно освобождаване на Председателя на Общинския съвет се провежда нов избор в двуседмичен срок, ако Общинският съвет не приеме друго решение.

Чл. 7. Съставът на Общинския съвет, промените в него през време на мандата и вътрешната организация на дейността, се осъществяват на основата на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

Чл. 8. (1) Общинският съвет формира от своя състав:

1. постоянни комисии и смесени комисии;

2.  временни комисии и работни групи;

3. групи от общински съветници.

(2) Общинският съвет може да избира обществен посредник.

1. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

2. Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от Общинския съвет.

3. Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

(3) Общинският съвет определя поименно своите представители в смесени органи, като съвети, комисии и други.

 

 

Глава трета

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

 

         Чл. 9. (1) Общинският съвет се ръководи от председател и заместник председател.

(2) В работата на ръководните органи (председател, заместник председатели, председатели на постоянни и временни комисии) могат да се привличат експерти и консултанти за изпълнение на отделните задачи или проекти за решение.

Чл. 10. (1) Председателят на съвета:

1. свиква съвета на заседание;

2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;

3. ръководи заседанията на съвета;

4. координира работата на постоянните комисии;

5. подпомага съветниците в тяхната дейност и ги командирова при необходимост;

6. представлява съвета пред външни лица и организации;

7. следи за спазване на този правилник;

8. осигурява реда по време на заседанията и предприема спрямо нарушителите дисциплинарните мерки, предвидени в този правилник;

9. разпределя предложенията, молбите, жалбите и други документи, внесени в Общинския съвет между комисиите в съвета, според тяхната компетентност. Материалите за разглеждане следва да бъдат внесени не по-късно от 3 дни преди заседанието на комисиите;

10. следи за своевременното внасяне на питанията и ги включва в дневен ред;

11. уведомява общинските съветници за деня, мястото, часа, проекта за дневен ред и проекторешенията по него, не по-късно от седем дни преди заседанието;

12. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на общинския съвет;

13. съгласувано с ръководителите на групите общински съветници определя местата в заседателната зала за съветниците, кметовете и гражданите;

14. прави предложения до Кмета на Общината за назначаване на служители в звеното, обслужващо административно Общинския съвет;

15. координира взаимоотношенията между Общинския съвет и Общинската администрация;

16. упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на Община Брусарци за издръжка на Общински съвет;

17. ръководи дейността на заместник-председателя на съвета.

18. подписва всички договори с физически и юридически лица, касаещи организацията и дейността на Общинския съвет в рамките на бюджета на Общинския съвет, след решение на Общинския съвет.

(2) (изм. с Решение № 338, Протокол 49 от 26.01.2015г.) На Председателя на Общинския съвет се изплаща основно месечно възнаграждение в размер на 60% от основното месечно възнаграждение на Кмета на Общината, като заетостта му следва да бъде не по-малко от 4 часа ежедневно.

(3) Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

Чл. 11. (1) Заместник-председателят на ОбС:

1. подпомагат Председателя при упражняването на неговите функции и правомощия;

2. изпълнява отделни функции и правомощия на Председателя, когато той му възложи това;

3. замества Председателя,  при обективна невъзможност той да присъства на заседанията на Общинския съвет

4. по искане на Председателя чете текстове на внесени за обсъждане проекти за решения;

5. следи за спазването на процедурата и уведомява Председателя;

6. изпълнява други функции, възложени му от председателя.

(2) (изм. с Решение № 338, Протокол 49 от 26.01.2015г.) На Зам. Председателя се заплаща основно месечно възнаграждение в размер на 30% от основното месечно възнаграждение на Кмета на общината

 

 

Глава четвърта

ГРУПИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Чл. 12. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност и/или политическа ориентация.

(2) Минималният брой общински съветници за образуване на група е 3 (трима).

(3) Ако броят на членовете намалее под броя посочен в ал. 2, то групата престава да съществува.

Чл. 13. Всяка група се регистрира в специален регистър със свой списък и решение за образуване пред ръководството на Общинския съвет. Списъкът се подписва от всички общински съветници, членове на съответната група.

Чл. 14. Регистрацията на групите и техните ръководства се обявяват на заседание на Общинския съвет.

Чл.  15.   Всеки общински съветник може да членува само в една група.

Чл. 16. Групите общински съветници могат да правят декларации в началото, които след прочитане се депозират писмено в деловодството на Общинския съвет.

Чл. 17. От името на групите становище изразяват техните председатели или упълномощени лица.

Чл. 18. Когато съветник напуска групата, в която е членувал, той уведомява писмено и Председателя на Общинския съвет. При новоприет или изключен общински съветник за член на група, ръководството на групата уведомява писмено Председателя на Общинския съвет.

Чл. 19. Не могат да се образуват   групи, които защитават частни и професионални интереси.

 

 

Глава пета

РАБОТНИ ОРГАНИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 20. (1) Работните органи на Общинския съвет са постоянни и временни комисии от общински съветници и смесени съвети и комисии с представители от Общинския съвет.

Чл. 21. (1) Общинският съвет избира постоянни комисии по следните направления и численост:

1.                 Комисия по финанси, общинска собственост, устройство на територията, местно развитие, инвестиции, транспорт, програми, проекти, мерки, Евроинтеграция и инвестиционна политика – 7 съветника;

2.                 Комисия по Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт и Хуманитарни дейности – 5 съветника;

Чл. 22. (1) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират с явно гласуване от състава на общинските съветници.

(2) Общинският съвет избира смесени постоянни комисии по следните направления и численост:

1.            Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 5 съветника

(2) В състава на постоянните комисии могат да бъдат включени само общински съветници.

(3) Всеки общински съветник може да бъде избран най-много в три от постоянните комисии по чл. 21, ал. 1.

(4) (нова с Решение № 238, Протокол 34 от 31.01.2014г.) Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия.

Чл. 23. (1) Постоянните комисии се ръководят от председател.

 (2) Председателите на постоянните комисии:

1. организират работата и заседанията на комисиите;

2. поддържат връзка и координират работата на комисиите с ръководствата на съвета, на останалите комисии и кметовете на кметства и кметски наместници;

3. изразяват становищата и внасят предложения в Общинския съвет в сферата на дейността и компетенциите на комисията.

Чл. 24. (1) Постоянните комисии изпълняват инициативни, разработващи, съвещателни, контролни и информационни функции.

(2) Постоянните комисии осъществяват своята дейност:

1. в съответствие с програмата за заседанията на Общинския съвет;

2. по разпределение на задачите от ръководството на Общинския съвет;

3. по своя инициатива и програма.

(3) На Председателите на постоянните комисии се заплаща основно месечно възнаграждение в размер равен на възнаграждението общински съветник.

 

Чл. 25. Постоянните комисии могат да изработват свои правилници за дейността си.

Чл. 26. Постоянните комисии:

1.  изготвят и внасят в Общинския съвет проекти за наредби, решения, декларации и обръщения, както и информации, съответстващи на тяхното предназначение;

2. разглеждат изготвени проекти на решения и други актове на Общинския съвет, подготвят доклади и предлагат тяхното приемане, отхвърляне, изменение и допълнение;

3. разглеждат доклади и информации на местната изпълнителна власт, на ръководители на общински фирми или на други стопански организации и фирми;

Чл. 27. Постоянните комисии могат да изискват от държавните органи, общинската администрация, стопанските и обществените организации сведения и документи, необходими за дейността им, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

Чл. 28. Постоянните комисии се свикват на заседания от:

1.     техните председатели;      

2.     по инициатива на 1/3 от техните членове;

3.     от Председателя на Общинския съвет.

Ако председателят не присъства, се избира председателстващ за ръководене на заседанието.

Чл. 29. (1) Заседанията на постоянните комисии са редовни, когато присъствуват повече от половината от техните членове.

(2) Две или повече постоянни комисии могат да провеждат съвместни заседания, които се ръководят от един от председателите по взаимно споразумение.

(3) При различие в становищата всяка комисия изразява свое становище на заседанието на Общинския съвет.

(4) В заседанията на постоянните комисии могат да участвуват и други съветници, кметове на кметства и кметски наместници със съвещателен глас.

(5) Постоянните комисии вземат решения с обикновено мнозинство от присъствуващите членове на комисията.

(6) На заседанията на постоянните комисии присъстват специалисти от общинската администрация, отговорни по въпросите обсъждани от комисията.

Чл.  30.   На заседанията на постоянните комисии се води протокол.

Чл. 31. Постоянните комисии имат право да предложат на Общинския съвет да освободи членове на комисии, системно неизпълняващи задълженията си или при обективна трайна невъзможност да ги изпълняват.

Чл. 32. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и разработване на определени документи.

(2) Предложение за образуване на временни комисии може да се прави от ръководството на Общинския съвет, от постоянна комисия или най-малко от 1/5 от общинските съветници.

(3) Задачите и срокът на дейност на временните комисии се определят от Общинския съвет.

(4) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

Чл. 33. Постоянните и временните комисии, както и другите работни органи, се отчитат за своята дейност пред Общинския съвет.

Чл. 34. Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя и състава на комисиите и други работни органи.

 

 

Глава шеста

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 35. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от Председателя на Общинския съвет или от упълномощен от него заместник, когато той не е в състояние да изпълнява задълженията си:

1.   по негова инициатива;

2.   по искане на 1/3 от общинските съветници;

3. по искане на Областния управител.

(2) В случаите по ал.1, т. 2 и т. 3, Председателят на Общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от Председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

(3) Общинският съвет заседава в сградата на Общинската администрация в град Брусарци, а по изключение и на други места, определени от Председателя на Общинския съвет.

Чл. 36. (1) Заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

 (2)  Гражданите могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет, като заемат специално определените за тях места.

(3) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, Кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори, ако са направили писмена заявка за това пред Председателя на Общинския съвет най-малко три дни преди деня на заседанието.

Чл. 37. (1) Съобщение или обява за свикването на заседанието на Общинския съвет се прави чрез писмена покана до всеки общински съветник, кмет на кметство и кметски наместник.

(2) В поканата се посочва дневния ред.

Чл. 38. Заседанията на Общинския съвет са редовни и извънредни.

Чл. 39. Общинският съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж в месеца по предварително приет дневен ред.

Чл. 40. (1) Председателствуващият открива заседанието, ако на него присъствуват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверка на кворума може да се направи  по предложение на всеки съветник.

(3) При липса на необходимия кворум председателствуващият прекъсва заседанието за половин час и при несформиране на кворум след почивката, прекратява заседанието.

(4) При създаване на обстоятелства, които не позволяват нормална работа на заседанието, председателствуващият отстранява причинителя на тези обстоятелства, ако е възможно или прекратява заседанието.

Чл. 41. (1) Председателствуващият ръководи заседанието и дава думата на изказващите се.

(2) Когато председателствуващият е докладчик или участва в разискването, той не може  ада ръководи заседанието и възлага воденето му на зам. председател, а в случай  че не присъства такъв, на избран от него общински съветник за време на разискванията на съответния доклад

Чл. 42. (1) Общинските съветници получават думата за доклад или изказване от председателствуващия заседанието.

(2) Думата се иска с вдигане на ръка от място.

(3) Председателствуващият заседанието определя реда на изказванията съобразно последователността на исканията за вземане на думата.

(4) Предимство при изказванията имат:

1.   вносителят на материала;

2.   председателствуващият заседанието;

3.   председателите на постоянните комисии;

4.   ръководителите на групи общински съветници;

5.   общински съветник.

(5) Областният управител и Кметът на Общината имат право да получават думата по всяко време, освен когато е обявено гласуване.

Чл. 43. (1) По процедурни въпроси думата се дава незабавно.

(2) Процедурни са въпросите, свързани с:

1. улесняване постигането на решение;

2. възражения срещу неспазване на реда за водене на заседанието;

3. прекратяване на заседанието;

4. отлагане на заседанието;

5. отлагане на разискванията;

6. прекратяване на разискванията.

(3) Процедурните въпроси се поставят кратко, в рамките на 1 минута, без да се засяга същността на обсъжданата проблематика.

Чл. 44. Общинските съветници говорят от трибуната или от място. По процедурни и редакционни въпроси, които не изменят съдържанието на текстовете, предложения се правят от място.

Чл. 45. Общинските съветници имат право след изложение по обсъждания проблем да поставят въпроси и получат отговори от докладчика, преди да започнат разисквания по същество.

Чл. 46. (1) Отделните оратори имат право на изказвания до 10 минути, ако Общинският съвет не вземе друго решение.

(2) При просрочване на определеното време председателствуващият предупреждава изказващия и му отнема думата.

(3)  Предложение за промяна по ал. 1 се гласува и приема с обикновено мнозинство от присъствуващите общински съветници.

(4) Общинският съветник има право на реплика. Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване.

(5)   Репликата се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 3 минути.

(6)  По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много две реплики.

(7)    Не се допуска реплика на репликата.

(8)   След направените реплики, изказалият се общински съветник има право на отговор (дуплика) до две минути.

Чл. 47. (1) Общинският съветник има право на обяснение до 2 минути, когато:

1. в изказване е поименно засегнат;

2. иска да обоснове отрицателния си вот при гласуване.

(2) Обяснение на отрицателен вот се предоставя най-много на три съветника след проведено гласуване само в случай, че то е явно.

Чл. 48. (1) В случай, че е постъпило процедурно предложение за прекратяване или за отлагане на разискванията, преди гласуването на предложението думата се дава на още един общински съветник, който не е съгласен с него.

(2) Предложението за отлагане се подлага на гласуване преди предложението за прекратяване.

Чл. 49. (1) По искане на група общински съветници председателствуващият прекъсва веднага заседанието за определено време, веднъж  в рамките на едно заседание, за всяка отделна група.

(2) Заседанието не може да бъде прекъсвано, когато е обявена процедура на гласуване.

Чл. 50. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

1.        предложения за отхвърляне;

2.        предложения за отлагане на следващо заседание;

3.                 предложения за заместване;

4.        предложения за поправки;

5.        обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

6.        предложения за допълнения;

7.        основното предложение.

     (2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл. 51. (1) Гласуването е лично. Гласува се “За”, “Против” и “Въздържал се”. Гласуването е явно или тайно.

   (2) Явното гласуване се извършва:

   1. чрез вдигане на ръка;

   2. чрез саморъчно полагане на подпис;

   3. поименно.

   (3) Поименното гласуване се провежда, като председателствуващият прочита имената на общинските съветници, които отговарят “За” или “Против” „ Въздържал се”

   (4) Тайното гласуване се извършва с бюлетини в случаите, определени от ЗМСМА и по решение на Общинския съвет.

   (5) Процедурата за тайно гласуване, извън случаите предвидени в закона, поименно гласуване или гласуване със саморъчно подписване, може да бъде поискано  от 10 общински съветници или от една от групите общински съветници. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.

     (6) Гласуване чрез саморъчно подписване става по списък на съветниците с колони: “За”, “Против” и „ Въздържал се”, като всеки съветник поставя подписа си в една от колоните.

Чл. 52. (1) Преди гласуването, председателствуващият обявява с какъв кворум се взема решението и проектите за решение съобразно чл. 3, ал. 1 от настоящия правилник.

  (2) При оспорване протичането или резултата от гласуването от общински съветник, председателствуващият може да разпореди повторно гласуване. Резултатът, установен при повторното гласуване е окончателен.

Чл. 53. (1) За заседанието на Общинския съвет се води:

1. присъствена книга, в която в началото на всяко заседание се подписват общинските съветници;

2. протокол, отразяващ присъствието, дневния ред, обсъжданията, резултатите от гласуванията и решенията по отделните въпроси;

3. протоколът се съставя и подписва в 5-дневен срок от деня на заседанието.

(2) В 7-дневен срок от деня на заседанието, съветниците имат право да го прегледат и в писмен вид да поискат поправки в него и при спор, въпросът да се постави за решаване на следващото заседание.

(3) След подписване на протокола, препис-извлечения от решенията се предоставят на:

1. Кмета на Общината;

2. юридическите и физическите лица, за които се отнасят решенията.

(4)  Препис-извлеченията от решенията на Общинския съвет се излагат на определени от Кмета на Общината места за сведение на гражданите.

 Глава седма

РЕД ЗА ВНАСЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

        Чл. 54. (1) Проекти за решения, инструкции, наредби и правилници, се внасят от общински съветници, постоянни комисии при Общински съвет, кмета на общината и кметовете на кметства. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.

        (2) В предложените за включване в дневния ред проекти на решения, инструкции, наредби и правилници вносителят задължително включва следните части:

·         Мотиви за внасяне на предложението

·         Фактическо и правно основание

·         Възможни алтернативи за решаване на въпроса

·         Очаквани последици от прилагането му

·         Необходими разходи за неговото изпълнение

·         Проекто решение

   (3) Всички материали, предназначени за предварително насрочено заседание се представят в канцеларията на общински съвет не по-късно от 11 дни преди датата на заседанието.

       чл. 54А (1) По изключение, председателя на общинския съвет, председателите на постоянни комисии, ръководителите на групи и кмета на общината могат да предложат в дневния ред на текущото заседание включване на неотложни въпроси.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1. Настъпване на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени социални проблеми, които засягат спешно вземане на решение.

2. Спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на  установената процедура.

Чл. 55. Председателят на Общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии на председателски съвет.

        Чл. 56. (1) Водещата комисия  се произнася със  становище,  с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

(2) В дневния ред могат да бъдат включвани само материали, по които са приети становища на комисиите в Общинския съвет, като изключение са материалите по чл.  54А ал. 1

(3) Длъжностните лица в общината са задължени да предоставят на комисиите на общинския съвет необходимата информация по всеки разглеждан проблем по време на заседанията им.

Чл. 57. Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

            Чл. 58. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието или при обсъждането, преди съответното гласуване.

          Чл. 59. Председателят на Общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от Общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител в 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

      Чл. 60. (1) Председателят на Общинския съвет съобщава на следващото заседание на Общинския съвет за оспорване на решение на Общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА.

       (2) Председателят на Общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.

          (3) Оспореното решение се включва в дневния ред на Общинския съвет на първото заседание, следващо заседанието на което е прието.

       (4) Оспорваното решение се приема повторно с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

       (5) Ако са оспорени само отделни текстове от акта на Общинския съвет се гласуват само текстовете, които са оспорени.

           Чл. 61. Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен/обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси. С решението си, Общинският съвет приема и правила за функционирането и участието в консултативен/обществен съвет.

         Чл. 62. (1) Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

       (2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници
приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

       (3) Председателят на Общинския съвет, чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА
уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни и електронни медии или Интернет решението по ал. 2 най-малко 7 дни преди датата на обсъждането.

       (4) За   постъпилите   становища   и   предложения   от   заинтересованите   лица   или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в Общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

        (5) На всяко Заседание на Общинския съвет диктофонът и камерата да бъде включени.

       Чл. 63. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

           Чл. 64. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

        (2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от 10 (десет) дни от разпределянето му.

       Чл. 65 (1) Текстът на нормативните актове на Общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на Общинския съвет, заместник-председателя и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.

        (2) Удостовереният нормативен акт но реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в
общинския архив.

        (3) Препис от оригинала се издава с разрешение на Председателя на Общинския съвет и се заверява от Техническия сътрудник на Общинския Съвет.

        Чл. 66. (1) Всички актове на Общинския съвет, влезли в сила, се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет и чрез поставянето им на видно място в общината определено от кмета.

        (2) Нормативните актове на Общинския съвет се обнародват в местната преса и в Интернет страницата на общината.

        (3) Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по реда  на ал. 1.

 

Глава осма

КОНТРОЛ И ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА

 

        Чл. 67. (1) Общинските съветници имат право да отправят питания до Кмета по актуални проблеми, които представляват обществен интерес.

(2) Питанията към Кмета се поставят писмено чрез ръководството на съвета до три дни преди заседанието или устно от Общинския съветник на самото заседание.

(3) Питанията на общинските съветници се оповестяват или поставят в края на редовно заседание на Общинския съвет.

(4) Председателя на Общинският съвет уведомява Кмета на Общината за постъпилите писмени питания незабавно.

 (5) Времето за изложение на питанията е до 3 мин.

 (6) Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено до започване на заседанието, или устно – по време на самото заседание.

(7) Питането се снема от дневния ред при отсъствие на общинския съветник, който го е отправил или по негова предварителна заявка и се включва в дневния ред на следващото заседание.

(8) На питането се отговаря устно или писмено до края на заседанието. В случая, че въпроса представлява обективна или правна особеност се допуска отговор на следващото заседание. Всички материали и справки свързани с питането, които не са предоставени с отговора на заседание или поради невъзможност да се отговори на проведеното заседание, се внасят в деловодството на Общинския съвет, в срок до започване на председателския съвет за следващото заседание. Всички отложени отговори на въпросите се внасят в началото на дневния ред от следващото заседание.

 (9) По отговора на питането не се развиват дискусии, освен ако Общинският съвет не реши друго.

(10) Съветник, отправил питане, има право да изрази удовлетворение или неудовлетворение от отговора на питането.

Чл. 68. Контролът по изпълнение решенията на Общинския съвет се извършва чрез изпращане от Кмета на Община Брусарци до Председателя на Общинския съвет на копия от съответните документи, които се изготвят в изпълнение на взетите от съвета решения.

 

Глава девета

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 Чл. 69. (1) Пълномощията на общинските съветници възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

(2) Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до полагането на клетвата от новоизбраните общински съветници.

(3) Пълномощията на общинските съветници се прекратяват предсрочно в случаите предвидени в чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА

(4) Предсрочното прекратяване на пълномощията по чл. 30, ал. 4 т. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9 и 10 от ЗМСМА, се обявява пред Общинския съвет от неговия председател.

Чл.70.(1)Общинският съветник има право:                                                                                                            

1. Да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;        

2. Да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3. Да участвува в обсъждането и решаването на въпроси от компетентността на съвета;

4. Да отправя питания към Кмета.

(2) Общинската администрация е длъжна да оказва съдействие на общинския съветник, както и да му предоставя сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, по утвърден ред, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна в случая, че съветника няма съответния допуск.

Чл. 71. Общинските съветници не могат:

1. да заемат щатна длъжност в съответната общинска администрация;

2. да участват в ръководствата на търговски дружества с общинско участие (като управител или директор, заместник-директор, заместник-управител или като контрольор, член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите);

3. да участват в разискванията при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или  до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

Чл. 72. (1) Общинският съветник е  длъжен:

1. Да присъства на заседанията на Общинския съвет и на  постояните комисиите, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. Да подържа връзка с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет;

(2) За отсъствие от заседание на Общинския съвет по уважителни причини, общинският съветник е длъжен да уведоми своевременно Председателя на Общинския съвет и при необходимост да представи съответния оправдателен документ за отсъствието си.

 (3) Общински съветник, на когото се налага да напусне заседанието, преди да е завършило или да закъснее за заседание, уведомява председателя на ОС или председателя на съответната комисия.

Чл. 73. (1) Редът за отчитане на присъствията и заетостта се определя от Председателя на  Общинския съвет съвместно с председателите на постоянни комисии.

 (2) Общинските съветници могат да бъдат командировани с тяхно съгласие извън територията на Община Брусарци във връзка с изпълнението на техните функции.

(3) Командироването по ал. 2 се извършва от Председателя на Общинския съвет за сметка на общинския бюджет.

 

Глава десета

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

        Чл. 74. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто
име на гражданите;

4. на непристойно  поведение или  на постъпки,  които  нарушават  реда на
заседанието.

        (2) Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс за поведението на общинския съветник, който допълва тази глава.

        Чл. 75. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения (фактическо съжителство, бизнес-отношения, съсобственост), които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

        (2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди Общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

        (3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал. 1.

        (4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, Общинският съвет отлага вземането на решението, като избира   анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

        Чл. 76. Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред Общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.

        Чл. 77. Общинският съветник не може да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

        Чл. 78. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

        Чл. 79. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

        Чл. 80. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

        Чл. 81. Председателят на Общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3. порицание;

4. отнемане на думата;

5. отстраняване от заседание

        Чл. 82. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

        Чл. 83. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

        (2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

        Чл. 84. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 76-80 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

        Чл. 85. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1.        по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.81, т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки;

2.        след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки
поканата на председателя да го прекрати.

        Чл. 86. Председателят на Общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин или продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание след налагане на наказания по чл. 81, т.1-3.

        Чл. 87. Отстраненият от заседанието общински съветник по чл. 86 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

        Чл. 88. Общинският съветник е длъжен да декларира имущественото си състояние и участието си в ръководни органи на търговски дружества в началото и в края на мандата.

 

 

Глава единадесета

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Брусарци.

СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

 

Чл. 89. (1) Международните връзки на Общински съвет се организират от Председателя на съвета.

(2) Предложение за изпращане на делегации на Общински съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъжда и решава от Общинския съвет.

 (3) Инициатива за международни връзки и сдружаване имат Председателят на Общински съвет и Кмета на Общината.

Чл. 90. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда на заседание на Общинския съвет.

 (2) Становище по проекта за договор дава и Кметът на Община Брусарци, когато предложението не е направено от него.

Чл. 91. Когато договорът за сдружаване създава задължения за Кмета и Общинската администрация, извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на Кмета.

Чл. 92. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Общината с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.

Чл. 93. Общински съвет ратифицира всички договори на Община Брусарци, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.

  

Глава дванадесета

Финансово осигуряване на общинския съвет и взаимодействие с общинската администрация

 

Чл. 94. (1) Общинският съвет има свой бюджет, който включва всички административни и стопански разходи, разходите на комисиите, на общинските съветници и издръжката на групите.

(2) Бюджетът на Общинския съвет е разпределен по разходни параграфи, съгласно единната бюджетна класификация.

(3) Бюджетът на Общинския  съвет се предлага от Председателя на Общинския  съвет и се приема с бюджета  на Община Брусарци за съответната финансова година.

(4) Отчетът за изпълнението на бюджета се приема от Общинския  съвет по доклад на Председателя, заедно с отчета на бюджета на Общината за съответната финансова година.

 

Чл. 95. (1) (Изм. и доп. с Решение № 238, Протокол 34 от 31.01.2014г )За участието и работата си в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии, Общинските съветници получават възнаграждение в размер на 200лв.

 (2) Общински съветник получава по 50% по-малко от възнаграждението си по чл. 95, ал. 1, ако не присъства на заседание на Общински съвет, свикано по реда на ЗМСМА и този правилник, освен ако от отсъствието се дължи на уважителни причини, удостоверени по надлежния ред.

                (3) Счита се, че общински съветник е присъствал на заседание на Общинския съвет, ако:

- има положени подписи в присъствения лист в началото на всяко заседание;

- е участвал минимум на 2/3 от проведените гласувания

(4) Общински съветник получава по 20 % по-малко от възнаграждението по чл. 95, ал.1 за всяко неучастие в заседание на постоянна комисия, в която е избран;

(5) При закъснение с повече от 30 минути за заседание на Общински съвет общинския съветник получава възнаграждение, намалено с 10 % от определеното с чл. 95, ал.1.

  (6) В случай, че през текущия месец общински съветник не участва в работата на насрочените заседания на Общински съвет и неговите комисии, същия не получава възнаграждение по чл. 95, ал.1 за съответния месец.

 

Чл. 96. От начислените възнаграждения се правят удръжки, съгласно чл. 38 от Закона за облагане доходите на физическите лица, както и осигурителни вноски по Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, както и други удръжки, определени със закон, които са за сметка на осигурените.

Чл. 97. Общинските съветници имат право на квартирни и дневни за сметка на Общинския  съвет при командировки извън територията на общината. Размерът на командировъчните разходи е съгласно Наредбите за командировките в страната и чужбина.

Чл. 98. Бюджетът на Общинския  съвет включва средства за представителни разходи на председателя и заместник-председателя на Общинския съвет, на председателите на групи, на председателите на постоянните комисии, както и средства за посрещане на гости, поканени от Общинския  съвет.

Чл. 99. (1) Възнагражденията по чл. 95, ал. 1 от настоящия Правилник се начисляват след полагане на клетва от общинските съветници.

Чл. 100. Кметът на Община Брусарци по предложение на Председателя на Общинския съвет осигурява подходящи помещения за заседанията на съвета и за работата на постоянните и временни комисии и групи общински съветници.

 

Глава тринадесета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл.101. (1) Взаимодействието на Общинския съвет с Общинската администрация се осъществява посредством административно звено по чл. 29 “а”, ал. 2 от ЗМСМА,

което подпомага и осигурява работата на Общинския съвет.

 (2) Служителите в звеното се назначават и освобождават от Кмета на Общината по предложение на Председателя на Общинския съвет и са оперативно подчинени на Председателя на съвета.

 (3) Средствата за възнаграждение на лицата по ал. 2 се предвиждат в бюджета на Общинския съвет по чл. 94, ал. 1.

Чл. 102. При необходимост от предоставяне на документи и справки от страна на общинска администрация, общинския съветник отправя писмено искане към Кмета на общината или съответното кметство, чрез Председателя на общинския съвет. Исканите документи се предоставят в срок, не по-дълъг от 7 дни след депозиране на искането.

Чл. 103. При непредоставяне на искани материали на общински съветник по реда на този правилника в указания срок, Председателя на общинския съвет установява виновното длъжностно лице и прави предложение пред Кмета на общината за съответстващо административно наказание.

Чл. 104. (1) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) В населено място с. Буковец, с. Дъбова махала, с. Княжева махала и с. Киселево, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместник в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация. Кметският наместник към датата на назначаването трябва да отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс.

                (2) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното населено място.

Чл. 105. (1) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) Кметските наместници:

1.      организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

2.      отговарят за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;

3.      приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организират охраната на полските имоти;

4.      водят регистрите на населението и за гражданското състояние и изпращат актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

5.      осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

6.      осигуряват спазването на обществения ред; имат правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

7.      организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;

8.      организират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място;

9.      представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общински съветници в заседания на Общински Съвет и неговите комисии.

(2) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) Кметските наместници, изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт или със заповед на кмета на общината.

(3) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) Правоотношенията на кметските наместници се уреждат с Устройствения правилник на общинската администрация.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник се издава на основание чл. 21, ал. 3 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е приет с решение № 7, Протокол № 3 от 08.12.2011г., изменен и допълнен с Решение № 45, Протокол № 7 от 28.03.2012г., изменен с Решение № 338, Протокол 49 от 26.01.2015г.

 

§2. Правилникът влиза в сила от 28.03.2012 г.

 

§3. (нов с Решение № 238, Протокол 34 от 31.01.2014г.) Измененията  и допълненията в настоящия Правилник влизат в сила, считано от 01.01.2014г. Измененията  и допълненията в настоящия Правилник влизат в сила, считано от 01.01.2015г.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта