Читалище "Събуждане - 1899"


Народно Читалище "Събуждане - 1899, с. Василовци"СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ „СЪБУЖДАНЕ - 1899

с. ВАСИЛОВЦИ"

Читалище „Събуждане - 1899 с. Василовци" еучредено на 1 януари 1899г. от Стоян Иванов Стайковски - главен учител вместното училище и поп Димитър Вълнев. За председател е избран Стоян Ив.Стайковски, а членове на настоятелството са Димитър Петров Вълнев, СтанМитриков, Георги Попмарков, Митко Иванов Кошавата, Георги Ушков, Стоян Миков -Белия, Григор Иванов - Голия, Качо Мончев и Лукан Младенов Азаджийски.Членовете на читалището са 80 души, а първото му име е „Събуждане".

Основа за създаването на читалището е активнататеатрална дейност в селото, както и вече съществуващата библиотека. Тя есъздадена през 1897г., като първата сбирка от книги се е помещавала в малкакъща близо до центъра на селото, а първи библиотекар е учителят Марко Еленков,който поставя началото на една истинска възрожденска традиция срединтелигентите на селото - да работят безвъзмездно в селската библиотека, дастопанисват и обогатяват книжния й фонд.

През януари на същата 1897г. под ръководството наДимитър Вълнев е учредена първата любителска театрална трупа, в която саучаствали учители и младежи от селото. Първата й постановка е едноактнатакомедия „Чорбаджията" от Тодор X. Станчев от Русе.

От момента научредяването на читалището всички театрални изяви и литературни вечеринки сеизнасят в него. Дейността на читалището се развива по образеца на Ломскоточиталище „Постоянство", което е едно от първите в България, по онова времес вече с 45-годишна история, а писма със съвети към Василовските читалищнидейци изпраща Кръстю Пишурка.

Още в първите години след създаването на читалището наВасиловска сцена се играят най-значимите и популярни за времето си пиеси, като„Райна Княгиня" от Д. Войников, „Руска" от Иван Вазов, „Благородникът"от Молиер, „Зидари" от П. Ю. Тодоров, „Иванко - убиецът на Асен I" отВ. Друмев и др. Всеки сезон се подготвя по една, а понякога - и по две новипостановки. Представления не е имало само по време на войните.

След 1944г. читалището носи името „Хр. Ботев".Театралните представления продължават да бъдат основен акцент в дейността му.Театралната трупа увеличава броя на членовете си, участва във всички фестивалина национално равнище и носи многобройни награди. Гордост за колектива саняколкото лауреатски звания от републикански фестивали, както и неколкократнитеносителите на златни и сребърни медали любители-актьори Димитър Митов, ИлияКрумов Цибрански, Кольо Димитров Младенов, Димитринка Сотирова, СлавкаМладенова.Театърът работи с професионални режисьори, гостуващи от София, междукоито и Георги Стаматов, на сцената му гастролират големите ни артисти Стефан

Гецов и Йордан Maтeв. На 7юли 1964г. театърът при Василовското читалище гостува насцената на Народния театър „Иван Вазов" с постановката на „Вражалец"от Ст. JI. Костов и получава изключително висока оценка.

През декември 2008г. тържествено бе отбелязана 110-годишнината на театъра във Василовци.

През същата 2008г. се чества и 35-годишният юбилей наженския хор и вокална група - един от най-изявените колективи в читалището,носител на многобройни лауреатски звания, дипломи и грамоти, между които отМеждународния фестивал във Велико Търново - 1999г., Националния събор -Копривщица 2008 и 2009, от Петропавловския събор „Хоро се вие крайманастира"- гр. Лясковец 2007г., от Международния фолклорен фестивал„Песни и танци без граници" - Свиленград 2009 и 2010г., Международнияфолклорен фестивал „Сребърна пафта" - Кюстендил 2010 и много други.

В читалището е изграден и Клуб на творците - поети,писатели, художници, приложници, иконописци, музиканти - който периодично имасвоите изяви /изложби - до момента над 10 на брой, представяния на книги, музикално-поетичнивечери/ не само във Василовци, но и в Монтана, Лом, Брусарци.

Освен това в читалището функционира младежки танцовсъстав с многобройни изяви в селото и областта, куклен театър, група захудожествено слово, както и културно-образователна лектория под надслов „Как дасе държим в обществото".

Продължава своята активна работа и библиотеката къмчиталището, която също е с над 110-годишна история и разполага с книжен фонд,наброяващ около 14 000 тома. Тя кандидатства с проект по програмата „Глобалнибиблиотеки" на Бил и Мелинда Гейтс и бе сред одобрените още на първияетап. Библиотеката непрекъснато търси нови, по-ефективни методи за запознаванена хората в селото със съвременните средства за информираност и за привличанена нови приятели на книгата, като особено място в това отношение заемат срещитес младите читатели и инициативата „Мобилна библиотека" насочена къмхората, които имат трудности с придвижването /инвалиди, възрастни/ илиработното им време не им позволява да посещават заемната.

Сградата, в която в момента се помещава читалището, естроена в периода 1956-1959г. На 11 януари 1959г. тя е тържествено открита и завремето си създава условия за още по-динамичен и всеобхватен културен живот вселото. Сега обаче, половин век по-късно, тя е морално и физически износена исе нуждае от цялостен ремонт, за да може и занапред да изпълнява функцията сина подходящо място за подготовка и изяви на

съществуващите иактивно действащи любителски състави, както и за съхранение на богатия книженфонд на библиотеката.

През 2010г. със съгласието на всички членове при пререгистрациятасъгласно новия Закон за читалищата читалището във Василовци възстанови старотоси име „Събуждане" и продължава да бъде истинско средище на културнияживот в селото и привлекателно място за социални контакти на хора от всичкивъзрасти и с различни интереси.


адрес: 3658, с. Василовци,       
             ул.”Димитър Благоев” № 2
сайт: http://chitalishtevasolovci.wordpress.com/
e-mail:
chitalishte.vasilovci@abv.bg


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта