Процедура: Смирненски СМР

03.09.2012г.
Изграждане и укрепване  на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с.Смирненски, община Брусарци, област Монтана”ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 69а, ал. 3 от Законаза обществените поръчки, във връзка с Решение № 144/14.02.2013г. на КЗК, попреписка с Вх. № КЗК 50/64/2013 на Комисия за защита на конкуренцията, с коетое отменено Решение № 13 (12-00-318)/17.12.2012г. на Кмета на Община Брусарци за определяне на изпълнителна обществена поръчка с предмет: „Изграждане и укрепване на инфраструктуратаза предотвратяване на наводнения и заливане на територията в рамките нарегулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана” и приспазване на диспозитива на решението на КЗК, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите офертина допуснатите участници ще се извърши на 15.05.2013г. от 11:00 часав Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

 

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.


ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Писмо № ПП-02-17 от 15.04.2013г. за удължаване срока на подадените оферти.

Решение № 13 (12-00-318) от 17.12.2012 за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка


Срок за получаване на офертите/заявленията за участие:
вместо 15.10.2012г., да се счита 22.10.2012г. - 16:00 часа

Отварянето на офертите:
вместо 16.10.2012г., да се счита 23.10.2012г. - 10:00 часаДо ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор разяснение на постъпило запитване

Решение № 9 от 10.10.2012г. за УДЪЛЖАВАНЕ срока за получаване на офертите/заявленията за участие


До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор разяснение на постъпило запитване

Решение

Обявление

Изисквания и указания

Методика

Техническа спецификация

Количествена сметка

Образци

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а,ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане и укрепване  на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана", ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 12.12.2012г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

 

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта