Заседание февруари 2015

Заседание февруари – 12.02.2015г.


1. Приемане Бюджета на Община Брусарци за 2015г.

ДЗ

- Приложения от 1 до 11

- Приложение 12


2. Определяне на представител на Община Брусарци за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснобдяване и канализация" ООД, град Монтана на 27.02.2015г.

- ДЗ

- Писмо от Асоциацията по ВиК


На заседанието на ПК на основание чл. 54А, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация в дневния ред е допусната като т. 3, преди т. Питания една извънредна докладна записка, а именно:


3. Върнато за ново обсъждане от Областен Управител на Област Монтана Решение № 330, Протокол № 49 от 26.01.2015г. на ОбС Брусарци, в частта на т. 2 и т. 3, като незаконосъобразно.

- ДЗ


4. Питания.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта