КАО_МДТ-09 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и такси

14. КАО_МДТ-09 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и такси


Правно основание:
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка със Закона за местните данъци и такси - чл.4, ал. 1и 3 и чл. 9а, ал. 1и чл. 9б и чл. 39, ал. 1, т. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брусарци

Необходими документи:
1. Искане за издаване на удостоверение по образец;
2. Документ за самоличност;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: в рамките на деня на заявяване

Съдържание на КАО и такса:

         1. Услуга № МДТ-09 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и такси 
такса: 5 лв.
        
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Изтегли формуляра от тук -> файл!

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта