Данъци и такси

ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Проверете вашите данъци - ТУК

------------------------------------------------------------------------------------
 
Местни приходи


 
         IBAN: BG 39STSA93008490050100  
  
       BIC: STSABGSF
  
      Обслужваща банка - Банка ДСК АД клон Брусарци
  
      БИН за сметка 7311 и съответстващите им кодове за вид плащане:


 
                                                                                                код за вид плащане

         1. Патентен данък                                                        441400

         2. Данък върху недвижимите имоти                                442100

         3. Данък върху наследствата                                         442200

         4. Данък върху превозните средства                              442300

         5. Такси за битови отпадъци                                         442400

         6. Данък при придобиване на имущества                        442500

         по дарения и възмезден начин

         7. Други данъци                                                           443400

         8. Глоби, санкции и неустойки, лихви                             446500

         обезщетения и начети                                               

        
           9. Такси административни услуги                                   448007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зповед на кмета на Община Брусарци за начина и реда за сметосъбиране и сметоизвозване за 2019г.  виж тук
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За освобождаване от такса смет

Съгласно чл. 19, ал. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Брусарци, собствениците или ползвателите на имоти, които няма да се ползват през цялата година подават декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване в Общинска администрация – Отдел “Местни данъци и такси” до  31 ДЕКЕМВРИ на предходната година по образец. Не се освобождават от такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и от такса за поддържането чистотата на териториите за обществено ползване.

Декларация за освобождаване от такса сметоизвозване и сметосъбиране
можете да изтеглите от тук в pdf. файл
 
Декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване можете да изтеглите от тук в doc. файл

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта