№ 22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

№ 22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Характеристика на услугата:
Заявлението с приложения удостоверителен документ по гражданско състояние се приема в Центъра за услуги и информация на граждани на община Брусарци, гише № 1 и гише № 2.
Служителят по гражданско състояние проверява самоличността на заявителя, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот. Заявителят заплаща дължимата такса на гише "каса".
Извършва проверка в локална и национална база данни и в регистрите по гражданско състояние.
Удостовереният документ се заверява от оправомощеното длъжностно лице с правоъгълен печат, удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице.

Правно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1; Правилник за легализациите,заверките и преводите  на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.) - чл. 3; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)
4
. Съответният, издаден от длъжностно лице по гражданско състояние удостоверителен документ (дубликат от удостоверение за раждане, граждански брак, смърт, семейно положени, удостоверение за идентичност на имена, удостоверение за сключен граждански брак с чужденец, удостоверение за наследници и други). 


Срок за изпълнение:
в рамките на деня на заявяване

Такса:
10лв.

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта