№ 24. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

№ 24. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението


Характеристика на услугата:

Искането и приложените към него документи се подават в общината, в Центъра за услуги и информация на граждани на гише № 1 и № 2. Служителят по гражданско състояние, приема искането, проверява приложените документи,  регистрира искането в електронната система за документооборот. При наличие на Електронен личен регистрационен картон издава удостоверение за вписване в регистъра на населението.

Когато липсват данни за лицето в регистъра за населението, удостоверението се издава след предоставяне на ЕГН  от ТЗ " "ГРАО" - Монтана, заявяване на постоянен и настоящ адрес и създаване на ЕЛРК.


Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба№ РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа нарегистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие иблагоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012г.) – чл. 19    


Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението; 

2. Документ за самоличност;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

4. Ксерокопие от чуждестранния документ за самоличност;

5. Уведомително писмо от РДВР;

6. Удостоверение за българско гражданство;

7. Други официални документи по гражданско състояние.


Срок за изпълнение: 5 работни дни


Такса: 5лв.


Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта