КАО_ЕиЗ-25 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване над пет дървета и над един декар лозя в селскостопански земи

9. КАО_ЕиЗ-25 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване над пет дървета и над един декар лозя в селскостопански земи

Правно основание:
чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ и чл. 41 ал. 1, т. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брусарци


Необходими документи:

          1.    Решение на Общинска служба по земеделие Брусарци за възстановяване правото на собственост или друг документ за собственост;
          2.    Копие от скица/и на имота/тите;           
          3.    Документ за трасиране на имота/тите;
          4.    Договор за доброволна /само в случай на делба/;
          5.    Удостоверение за наследници /при липса на документ за собственост или собственикът е починал/.
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в  населените места от Община Брусарци.
          6.    Пълномощно /при необходимост/

Срок за изпълнение: 14 дни, (при изискване на документи от други общини срокът се увеличава с 5 дни)


Съдържание на КАО и такса:

          1.    Услуга № ЕиЗ-25 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване над пет дървета и над един декар лозя в селскостопански земи
такса: 10 лв.
          2.    Услуга № ГРАО-08 Издаване на удостоверение за наследници  
такса: 5 лв.
          3.    Услуга № УТ-01 Издаване на скици за недвижими имоти
такса: за формат А4 - 10 лв.; за формат А3 - 25 лв.; извън формат А3 - 55 лв.

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Изтегли формуляра от тук -> файл!

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта