Избори 2014
Избори за членове на Европейския парламент
от Република България
на 25 май 2014г.1. Съобщения


Решение на РИК за местата за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването


Съобщение относно провеждане на консултации за състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Брусарци - 16.04.2014г. от 10:00 часа

 

Във връзка с насрочените на 25.05.2014г. избори за членове на Европейския парламент от Република България на етаж I в сградата на Община Брусарци ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс,  както следва:

    1. В срок до 14.04.2014г. гражданин на държава-членка на Европейския съюз, със статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял най-малко през последните три месеца в Република България или друга държава-членка на Европейския съюз, желаещ да бъде вписан в избирателния списък част II, представя писмена декларация по образец (Приложение № 13) по  адрес на пребиваване, съгласно чл.359, ал.1 от Изборния кодекс.
    2. В срок до 04.05.2014г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия могат да подадат заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Брусарци(Приложение № 19). Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл.37,ал.1 и 2 от Изборния кодекс.   
    3. До 10.05.2014г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 16), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл.36,ал.1 от Изборния кодекс).
    4. До 10.05.2014г. се издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидати за членове на ЕП, членове на ЦИК,членове на РИК и наблюдатели. Удостоверенията се издават след подаване на заявление-декларация  по образец (Приложение № 21), съгласно чл.34, ал.1, 2 и 3 от Изборния кодекс.
    5. До 17.05.2014г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец  (Приложение № 11), съгласно чл.43, ал.1 от Изборния кодекс.    
    6. До 17.05.2014г. гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателния списък може да бъде заличен от него с писмено заявление по образец (Приложение № 12), съгласно чл.43, ал.1 от Изборния кодекс.    
    7. Български граждани или граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци могат да бъдат дописани след подаване на заявление по образец (Приложение № 14) в срок до предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии – 23.05.2014 г., съгласно чл.27, ал.3, 4 и 6, чл.360, ал.2и чл.361, ал.2 от Изборния кодекс.    

 

2. Заповеди на кмета на Община Брусарци

 

- Заповед № РД-02-09-55 / 31.03.2014г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент

 

- Заповед № РД-02-09-56 / 07.04.2014г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци

 

- Заповед № РД-02-09-71 / 25.04.2014г. за определяне местата за поставяне на агитационни материали на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети

 

3. Документи

 

- ХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

-

 

4. Списъци


- Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България /чл. 39, ал. 1 от ИК/ - тук


- Избирателни списъци - Част I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България Изтегли избирателен списък със секции на Община Брусарци, секции от 1 до 11


- Избирателни списъци - Част I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България Изтегли избирателен списък на Община Брусарци, секция 12


На уеб адрес www.grao.bg/elections всички български граждани могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.


5. Полезни връзки

 

Централна избирателна комисия

 

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване"

 


6. Лица за контакти
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта