Концесия Язовир Липена с. Василовци

ОБЯВЛЕНИЕ


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРУСАРЦИ

На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ  на Язовир "Липена" намиращ се в землището на Василовци ЕКАТТЕ 10255 , общ. Брусарци, област Монтана, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” на 12.03.2015г. под № 2  и в “Националния концесионен регистър” пореден  № А-000687,


ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект - Язовир "Липена", намиращ се в землището на Василовци ЕКАТТЕ 10255 , общ. Брусарци, област Монтана, при следните условия:


1. Предмет на концесията: Концесия за услуга – управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.

2. Срок на концесията –15 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията – Открита процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата – 432,00 лв.

5. Срок за закупуване на документи за участие в процедурата– до 17:00 часа на 18.04.2015г. в  информационния център на общината.

6. Цена на конкурсните документи - 20 лв., които се внасят в брой в касата на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 17:00 часа на 21.04.2015г.

8. Място и дата за отваряне на Офертите - 11:00 часа на 27.04.2015г. в Заседателната зала на общината.


За по-подробна информация по процедурата

тел. 09783/22-11 – Инж. Петър Димитров – Заместник Кмет на Община Брусарци

0878882062 – Бистра Димитрова – Старши експерт „ОС”

 


Документация за участие в процедура по предоставяне на концесия на Язовир с. Киселево

Изтегляна на документация - файл тук


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта