Заседание ноември 2015

Заседание ноември - 27.11.2015г.

 

1. Изпълнение Бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2015г. до 30.09.2015г.
- ДЗ


2. Предложение за приемане на структура за управление на общинска администрация и кметствата на територията на община Брусарци, считано от 06.11.2015г.
- ДЗ


3. Определяне на основните месечни заплати на кмета на общната и кметовете на кметства н община Брусарци.
- ДЗ


4.
Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Монтана.
- ДЗ


5. Определяне на представители и заместници в състава на Областния съвет за развитие.
- ДЗ


6.
Създаване на временна комисия за изготвяне на Проект на Правилиник за организацията и дейността на Общински Съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
- ДЗ

7. Постановяване на решение за изработване на Подробен устройствен план за имоти № 170008, №170009 и части от имоти №170001, №170002, №170003 и №170004 в землището на с. Смирненски, общ. Монтана по искане вх. №ТУ-12-6/30.10.2014г.от „ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ БГ” ЕООД.
- ДЗ

8. Постановяване на решение за изработване два подробни устройствени плана за поземлени имоти общинска собственост № 138001(част от имота), № 138002, № 138003, № 138004, № 138005, № 000248 и № 000250 в землището на с. Смирненски, местността „Белия песък” и за част от имот № 083038 в землището на гр.Брусарци, общ.Брусарци, местността „Долни връх”.
- ДЗ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта