Население
        По последни данни от НБД " Население" на територията на община Брусарци към месец февруари 2011г. постоянно живеят 5335бр. жители.

Демографска справка

Брусарци              1394 жители

Смирненски           460 жители

Крива бара            1121 жители

Дондуково             394 жители

Василовци             1369 жители

Буковец                163 жители

Дъбова махала       74 жители

Киселево               203 жители

Княжева махала     143 жители

Одровци                14 жители

ОБЩО:                  5335 жители

 От общия брой на населението 2 610 са мъже /48 %/ и 2 725 жени /52 %/.  

        По данни от статистиката населението в трудоспособна възраст в общината е 2 648 души, което представлява 49 % от цялото население. Равнището на безработицата за общината към 28.02.2011 г. е 28 %.

        Смъртността трикратно превишава раждаемостта. Характеристиката на общата смъртност по причини показва, че в нейната структура най - голям дял заемат умиранията от заболяване на сърдечно - съдовата система, съдово - мозъчни заболявания и ракови заболявания. Естественият прираст на населението в общината е отрицателен.

        От съществено значение е фактът, че продължава да нараства броя на населението от ромски произход. Проблемът, който възниква във връзка с този факт е, че от средите на ромското население произлизат най - голям брой слабо образовани и ниско квалифицирани лица, потенциални безработни.
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта