КАО_УТ-01 Издаване на скици за недвижими имоти

 1. КАО_УТ-01 Издаване на скици за недвижими имоти

Правно основание: параграф 4, ал. 1 и 2 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брусарци.


Необходими документи:

       1.    Документ за собственост; право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;
       2.    Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/.
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места на Община Брусарци.
       3.    Пълномощно /при необходимост/

Срок за изпълнение: 14 дни, (при изискване на документи от други общини срокът се увеличава с 5 дни)


Съдържание на КАО и такса:

          1.    Услуга № УТ-01 Издаване на скици за недвижими имоти
такса: за формат А4 - 10 лв.; за формат А3 - 25 лв.; извън формат А3 - 55 лв.
          2.    Услуга № ГРАО-08 Издаване на удостоверение за наследници  
такса: 5 лв.

Срок на валидност:  6 месеца

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Изтегли формуляра от тук -> файл!

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта