Заседание декември 2013

Заседание декември – 19.12.2013г


1. Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.

- ДЗ

2. Приемане на Наредба за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемането на дългосрочен дълг от Община Брусарци

- ДЗ

- Наредба

3. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брусарци, приета Решение 22 от Протокол 5/12.02.2008г, изменена с Решение № 108 от Протокол № 16/ 22.01.2009г., изменена с Решение № 189 от Протокол26/22.12.2009г., изменена и допълнена с Решение № 263 от Протокол 40/27.11.2011г. на Общински Съвет Брусарци

- ДЗ

- Наредба

4. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година

- ДЗ

- Годишна програма

5. Отчет за изразходваните средства за командировки за периода от 01.01.2013г.до 31.12.2013г.

- ДЗ

6. Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.

- ДЗ


7. Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г.

- ДЗИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта