Процедура: Път СМР

30.06.2014г.

„Избор на изпълнител на СМР по рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с . Буковец, участък от км 3+200 до км 6+200; участък от км 7+700 до км 11+400; участък от км11+900 до км 12+400, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”Решение № 25 (ПП-08-176) / 12.12.2014г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител.


СЪОБЩЕНИЕ 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по рехабилитация на общински път MON 1062/III-112/ с. Смирненски - с. Буковец, участък от км 3+200 до км 6+200; участък от км 7+700 до км 11+400; участък от км 11+900 до км 12+400, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР", ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 08.12.2014г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

           Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.Решение № 16 / ПП-08-112 от 07.08.2014г. за промяна 


До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпило запитване


Решение № 10 / ПП-08-64 от 30.06.2014г.

Обявление от 30.06.2014г.

Документация

Образци

Проект на Договор

КСС

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ДАННИ ТЕРЕН

ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

СХЕМИ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта