№ 23. Съставяне актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

№ 23. Съставяне актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Характеристика на услугата:
Заявлението и приложените към него документи се подават в общината в Центъра за услуги и информация на граждани на
гише № 1 и гише № 2. Служителят по гражданско състояние, проверява, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот и извършва необходимите справки в регистрите за раждане, граждански брак или смърт и в регистъра за населението.
При съставяне на акт за раждане попълва служебно заявка за ЕГН с приложено копие от документите за раждане и оформя преписка която служебно изпраща в компетентната институция ТЗ "ГРАО".
ТЗ " ГРАО" след сверка в каталозите издава исканото удостоверение за ЕГН и го връща обратно на длъжностното лице по гражданско състояние в общината, където длъжностното лице съставя акт за раждане. Акта за граждански брак и акта за смърт се съставят от длъжностното лице след проверка на данните вписани в представените документи.
На основание на съставените актове се издават удостоверения в оригинал, които се връчват на заявителя.

Правно основание:
Закон за  гражданската регистрация - чл. 72, ал. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1.

Съставят се:
А) раждане - в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата
Б) граждански брак - в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на съпругата
В) смърт - в общината по постоянния адрес на починалия.


Необходими документи:
1. Заявление по образец;

2. Препис от акта за гражданско състояние съставен в чужбина, представен от лицето или от нотариално упълномощен негов представител - преведен и легализиран;
3. Документ за самоличност;
4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице);

5. Удостоверителни документи за различие в имената, семеен регистър при наличие на друго гражданство.

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса:
няма.

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта