Климат и води
Климат

        Община Брусарци е разположена в климатичен пояс с умерено - континентален климат, отличаващ се със студена и сравнително продължителна зима, горещо лято и максимум на валежите през месец юни.

        Равнинният характер на релефа, естественото плодородие на почвата и възможностите за механизирана обработка са предпоставка за развитието на растениевъдство, главно в отглеждането на зърнено - хлебни, зърнено - фуражни и технически култури, лозя и овощни градини, а наличието на пастбища създава условия за развитие на животновъдство. Тъмносиви горски почви и ерозирани излужени черноземи

Водни ресурси

        Водните площи на територията на общината са 3 030 дка, разпределени по следния начин:

  •   реки                                                                            - 914 дка;
  •   язовири, водоеми и канали                                          - 1 592 дка;
  •   блата и мочурища                                                        - 214 дка;
  •   рибарници                                                                   - 310 дка.
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта