КАО_УТ-02 Издаване скица - виза за проучване и проектиране

2. КАО_УТ-02 Издаване на скица - виза за проучване и проектиране

Правно основание: чл. 140 от ЗУТ и чл. 37, ал. 1, т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брусарци.


Необходими документи:

        1.    Документ за собственост; право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;
        2.    Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/.
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места от Община Брусарци
        3.    Декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от заинтересованите лица;
        4.    Договор в нотариална форма с останалите съсобственици на УПИ за учредено право на строеж;
        5.    Разрешение за строеж (при преустройство или промяна на предназначението по време на строителството)
        6.    Заверена скица от ОСЗГ (за имоти извън регулационните очертания)
        7.    Пълномощно /при необходимост/

Срок за изпълнение: 14 дни, (при изискване на документи от други общини срокът се увеличава с 5 дни)


Съдържание на КАО и такса:

        1.    Услуга № УТ-02 Издаване на скица - виза за проучване и проектиране
такса: 20 лв.
        2.    Услуга № ГРАО-08 Издаване на удостоверение за наследници  
такса: 5 лв.
      

Срок на валидност:  6 месеца

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Изтегли формуляра от тук -> файл!

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта