Процедура: Рамково споразумение

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Сключване на рамково споразумение за изработване на проектна документация - инвестиционни проекти във фази технически или работен проект с цел кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП”Околна среда” 2014-2020г., Програма за ТГС между Румъния и България 2014-2020 г. и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 2014-2020

 

 


Публикувано на: 29.12.2014
Валидно до: 27.01.2015

Уникален номер в регистъра на АОП: 
00477-2014-0012


ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Документация

за участие в открита обществена поръчка , с предмет: "Сключване на рамково споразумение за изработване на проектна документация - инвестиционни проекти във фази технически или работен проект с цел кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП ”Околна среда” 2014-2020г., Програма за ТГС между Румъния и България 2014-2020г. и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 2014-2020"


Брусарци, 2014г.Електронна преписка

Решение
Номер: 00477-2014-0012 ПП-10-73/29.12.2014
Дата: 29.12.2014

Обявление
Номер: 00477-2014-0012 ПП-10-74/29.12.2014
Дата: 29.12.2014

Документация, Образци и Проект на Договор
Номер: 00477-2014-0012
Дата: 29.12.2014

Решение за промяна
Номер: 00477-2014-0012 ПП-10-1/09.01.2015
Дата: 09.01.2015

Променена Документация съгласно Решение № ПП-10-1/09.01.2015г.
Номер: 00477-2014-0012
Дата: 09.01.2015
     На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на рамково споразумение за изработване на проектна документация - инвестиционни проекти във фази технически или работен проект с цел кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони2014-2020г., ОП ”Околна среда” 2014-2020г., Програма за ТГС между Румъния и България 2014-2020 г.и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 2014-2020”, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 02.04.2015г.от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.
Оценяването до момента по критерий „Икономически най-изгодна оферта“ е както следва:

1. „Иво Петров - Архитекти“ ООД - 62т.:

- по показател Т1 - „Обосновка на участника”, оценката е 20т.

- по показател Т2 - „Методология  за  решаване на  проектантската  задача”, оценката е 20т.

- по показател Т3 - „Програма за управление на риска”, оценката е 7т.

- по показател Т4 - „Организация и план за изпълнение на проекта”, оценка е 15т. 

2. „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД - 42т.:

- по показател Т1 - „Обосновка на участника”, оценката е 15т.

- по показател Т2 - „Методология  за  решаване на  проектантската  задача”, оценката е 10т.

- по показател Т3 - „Програма за управление на риска”, оценката е 7т.

- по показател Т4 - „Организация и план за изпълнение на проекта”, оценка е 10т. 

3. „ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД - 70т.:

- по показател Т1 - „Обосновка на участника”, оценката е 20т.

- по показател Т2 - „Методология  за  решаване на  проектантската  задача”, оценката е 20т.

- по показател Т3 - „Програма за управление на риска”, оценката е 15т.

- по показател Т4 - „Организация и план за изпълнение на проекта”, оценка е 15т. 

 

Участнък „Дила 1“ ООД е предложен за отстраняване от процедурата.

    Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


Протокол № 1
Номер: 00477-2014-0012
Дата: 16.02.2015

Протокол № 2
Номер: 00477-2014-0012
Дата: 26.03.2015

Протокол № 3
Номер: 00477-2014-0012
Дата: 09.04.2015

Протокол № 4

Номер: 00477-2014-0012
Дата: 11.05.2015

Договор № 29
Дата: 10.07.2015


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 
00477-2014-0012

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта