Гориво автомобили

15.12.2012г.

 „Доставка на евро дизел и бензин А 95 за нуждите на община Брусарци” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на Евро Дизел”

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Доставка на Бензин А 95”.Решение № 3 (12-00-14) от 24.01.2013г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка


Решение № 12/15.12.2012г.

Обявление от 15.12.2012г.

Документация

Списък автомобили

Критерии за оценка

Образци


СЪОБЩЕНИЕ

Наоснование чл. 69а,ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка спровеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставкана евро дизел и бензин А 95 за нуждите на община Брусарци”, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка на Евро Дизел” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 –„Доставка на Бензин А 95”

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяванетона ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 04.01.2013г. от 10:00 часав Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

Действията накомисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изричноупълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта