Процедура: ХРАНИТЕЛНИ

28.11.2012г.

„Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Детски заведения на територията на община Брусарци”

 

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ,РИБА И ЯЙЦА”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ВАРИВА, КОНСЕРВИ, ПОДПРАВКИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 – „ПРЕПАРАТИ”


Решение № 2 (12-00-8)/09.01.2013г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка

Решение № 11/28.11.2012г.

Обявление от 28.11.2012г.

Документация

Приложения

Приложения Техническа спецификация и Административни сведения

Еxcel

СЪОБЩЕНИЕ


На основаниечл. 69а,ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане напроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен СоциаленПатронаж и Детски заведения на територията на Община Брусарци” по седемобособени позиции:

·        Обособена позиция № 1: Хляб и тестени изделия;

·        Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти,риба и яйца;

·        Обособена позиция № 3: Млечни продукти;

·        Обособена позиция № 4: Варива, консерви,подправки и други хранителни продукти;

·        Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци;

·        Обособена позиция № 6: Захарни изделия инапитки;

·        Обособена позиция № 7: Препарати.

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти надопуснатите участници ще се извърши на 04.01.2013г. от 10:00 часа в Заседателната зала на ОбщинаБрусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстватучастниците или техни изрично упълномощени представители, както и представителина юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта