Търгове за Имоти

29.09.2020
29.09.202018.08.202028.07.2020


09.06.2020

09.06.2020
14.01.2020

22.10.201920.08.2019
09.07.201905.03.2019


07.01.2019


26.06.2018г.
18.05.2018г.
10.10.2017г.06.03.2017г. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Обявата можете да изтеглите от тук


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявата можете да изтеглите от тук

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/assets/Turgove/IMOTI/2016/09.06.2016/X3e_C35024319.jpg


Обявата можете да изтеглите от тук

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/assets/Turgove/IMOTI/2016/07.04.2016/X3e_C35024170.jpg


Обявата можете да изтеглите от тук


              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/assets/Turgove/IMOTI/2016/Document-page-001.jpg
Обявата можете да изтеглите от тук
              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


/assets/NOVINI/2015/21.07.2015/Obqva za turg.jpg
Обявата можете да изтеглите от тук

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Обявата можете да изтеглите от тук


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Обява за изтегляне - тук

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


О Б Я В А

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ

С явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:

 

1. Помещение от 24 кв.м. /Обект №2/, находящо се в сграда „СИЦ” гр. Брусарци, описана в АОС № 252/09.03.2009г.

                                                                      Начална тръжна цена     -   52,80 лв.

                                                                      Депозит за участие        -  100,00 лв.

                                                                      Тръжни документи        -   20,00 лв.

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена.

 

2. Помещение от 24 кв.м. /Обект №3/, находящо се в сграда „СИЦ” гр. Брусарци, описана в АОС № 252/09.03.2009г.

                                                                      Начална тръжна цена     -   52,80 лв.

                                                                      Депозит за участие        -  100,00 лв.

                                                                      Тръжни документи        -   20,00 лв.

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена.

 

3. Помещение от 24 кв.м. /Обект №5/, находящо се в сграда „СИЦ” гр. Брусарци, описана в АОС № 252/09.03.2009г.

                                                                      Начална тръжна цена     -   52,80 лв.

                                                                      Депозит за участие        -  100,00 лв.

                                                                       Тръжни документи        -   20,00 лв.

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена.

 

4. Помещение от 43 кв.м., находящо се в сграда„СИЦ” гр. Брусарци, описана в АОС № 252/09.03.2009г.

                                                                      Начална тръжна цена     -   94,60 лв.

                                                                      Депозит за участие        -  100,00 лв.

                                                                       Тръжни документи        -   20,00 лв.

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена.

 

5. Три броя гаражни клетки с обща площ 54кв.м., находящи се в УПИ №ХVІІ-562, кв.54 по регулационния план на гр. Брусарци– АОС № 249/27.11.2008г.

                                                                      Начална тръжна цена     -   54,00 лв.

                                                                      Депозит за участие        -  100,00 лв.

                                                                      Тръжни документи        -   20,00 лв.

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена.

 

6. Помещение с площ 25 кв.м., находящо се в Здравен дом с. Крива бара – АОС № 204/05.01.2005г.

                                                                      Начална тръжна цена     -   55,00 лв.

                                                                      Депозит за участие        -  100,00 лв.

                                                                       Тръжни документи        -   20,00 лв.

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена.

 

7. Помещение от 55 кв.м. от едноетажна масивна сграда с пл. № 540, находяща се в УПИ І, кв.101 по регулационния план на с. Смирненски, общ. Брусарци – АОС № 257/27.08.2010 г.

                                                                      Начална тръжна цена     - 121,00 лв.

                                                                      Депозит за участие        -  100,00 лв.

                                                                      Тръжни документи        -   20,00 лв.

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена.

 

8. Помещение от 70 кв.м., находящо се в ПИ№345, кв.3 по регулационния план на с. Смирненски, общ. Брусарци – АОС № 244/15.05.2008г.

                                                                      Начална тръжна цена      - 154,00 лв.

                                                                      Депозит за участие        -  100,00 лв.

                                                                      Тръжни документи        -   20,00 лв.

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена.

 

               

    Търгът ще се проведе на 16.06.2014г. в Заседателната зала на Общинска администрация Брусарци, както следва:            

             -за позиция 1 от 9:00ч.;                                   -за позиция 5 от 10:20ч.;

                -за позиция 2 от 9:20ч.;                                   -за позиция 6 от 10:40ч.;

                -за позиция 3 от 9:40ч.;                                   -за позиция 7 от 11:00ч.;

                -за позиция 4 от 10:00ч.;                                 -за позиция 8 от 11:20ч.

               

     Заявления за участие в търга и депозити ще се приемат до 16:00 часа на 13.06.2014г.  в Информационния център на общината.

          

     Повторен търг ще се проведе на 23.06.2014г. от 9:00 часа при същите тръжни условия.

               

     Заявления за участие в повторния търг и депозити ще се приемат до 16:00 часа на 20.06.2014г.  в Информационния център на общината.

               

     Оглед на имотите - всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

 

     Тръжни документи ще се продават в Информационния център на общината.

    

     За справки и информация  тел. 09783/22-11                                                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ:

 

С явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична общинска собственост, а именно: помещение с площ 13 кв.м., находящо сена първия етаж в Административната сграда на Кметство с.Василовци, общ.Брусарци,описан в АОС №18/23.08.2001 г., за разполагане на телекомуникационни съоръжения, както и правото за разполагане на антенни мачти с антени и друго телекомуникационно оборудване на покрива на същата тази сграда, съгласно приложена схема.

                                                                      Начална тръжна цена –  270,00 лв.

                                                                                              Депозит за участие - 100,00 лв.

                                                                                                  Тръжни документи – 20,00 лв.

   

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена.

 

     Търгът ще се проведе на 29.11.2013г. от 10,00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация Брусарци.

     Заявления за участие в търга и депозити ще се приемат до 16.00 часа на 28.11.2013г.  в Информационния център на общината.

     Повторен търг ще се проведе на 06.12.2013г.от  10,00 часа при същите тръжни условия.

     Заявления за участие в повторния търг и депозити ще се приемат до 16.00часа на 05.12.2013г.  в Информационния център на общината.

     Оглед на имота - всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

     Тръжни документи  ще се продават в Информационния център на общината.

 

                                                                   За справки и информация  тел.22-11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА БРУСАРЦИ

 

ОБЯВЯВА

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ:

09.08.2013г.

 

С явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на част от имот публична общинска собственост, а именно: 1 /един/ кв.м. от първи етаж на масивна триетажна административна сграда, находяща се в УПИ ХІ, кв. 8 по действащия план на гр. Брусарци, обл. Монтана, за поставяне на кафе автомат, съгласно приложена схема


                                                                             Начална тръжна цена   –   25,00 лв.

                                                                                                  Депозит за участие -      100,00 лв.   

                                                                                                   Тръжни документи   –       20,00 лв.

 

       Наддавателна стъпка в размер на 10% от началната тръжна цена.


       Търгът ще се проведе на 09.08.2013г. от 09:00 часа в Заседателната зала на

Общинска администрация Брусарци.

       Заявления за участие в търга и депозити ще се приемат до 16:00 часа на 08.08.2013г. в Информационния център на общината.

       Повторен търг ще се проведе на 16.08.2013г. от  09:00 часа при същите тръжни условия.

       Заявления за участие в повторния търг и депозити ще се приемат до 16:00 часа на 15.08.2013г.  в Информационния център на общината.

       Оглед на имота - всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

       Тръжни документи ще се продават в Информационния център на общината.

                                                                           

                                                                         За справки и информация  тел. 22-11

--------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА БРУСАРЦИ

 

ОБЯВЯВА

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ :

26.03.2013г.

 

С явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение с площ  16 кв.м.,

находящо се на втория етаж от двуетажна административна масивна сграда с пл.№388, УПИ V, кв.32 по действащия план на гр.Брусарци

                                                                             Начална тръжна цена –   40,00 лв.

                                                                             Депозит за участие -      100,00 лв.   

                                                                             Тръжни документи –       20,00 лв.

   

       Търгът ще се проведе на 26.03.2013г. от 13,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Брусарци.

       Заявления за участие в търга и депозити ще се приемат до 16.00 часа на 25.03.2013г.  в Информационния център на общината.

       Повторен търг ще се проведе на 02.04.2013г. от  13,00 часа при същите тръжни условия.

       Заявления за участие в повторния търг и депозити ще се приемат до 16.00 часа на 01.04.2013г.  в Информационния център на общината.

       Оглед на имота - всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

       Тръжни документи  ще се продават в Информационния център на общината.

                                                                           

                                                                         За справки и информация  тел. 22-11

----------------------------------------------------------------------------------
Публично оповестен търг 19.04.2012г.

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти - общинска собственост на 17.04.2009г.

Процедура за провеждане на търг на 17.09.2008 г.

Процедура за провеждане на търг на 15.04.2008 г.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта