Процедура: ВиК и Път Строителен надзор

30.06.2014

„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР на обекти: 1. СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци; 2. СМР по рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с.Смирненски – с . Буковец, участък от км 3+200 до км 6+200; участък от км 7+700до км 11+400;участък от км 11+900 до км 12+400, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”Решение № 23 (ПП-08-167) от 27.11.2014г. за избор на изпълнителС Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за общественитепоръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане наобществена поръчка с предмет: „Избор на консултантза осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР наобекти: 1. СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара– ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци; 2. СМР по рехабилитация на общинскипът MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с . Буковец, участък от км 3+200 до км6+200; участък от км 7+700 до км 11+400;участък от км 11+900 до км 12+400, подоговор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”, ВИУВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатитеучастници ще се извърши на 23.10.2014г. от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбщинаБрусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

 

Действиятана комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техниизрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица сне стопанска цел и средствата за масова информация.Решение № 13 / ПП-08-68 от 30.06.2014г.


Обявление от 30.06.2014г.

Документация

Образци


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта