Заседание декември 2014

Заседание декември – 29.12.2014г.


1. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година.

ДЗ

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г.


2. Приемане на План - сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за дейността "Чистота" и определяне на годишна стойност за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване.

ДЗ


3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци (Приета с Решение № 23/30.01.2012г. на ОбС - Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 111/30.10.2012г. на ОбС - Брусарци).

ДЗ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Брусарци


4. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брусарци, приета с Решение № 22 от Протокол № 5/12.02.2008г., изменена с Решение № 108 от Протокол № 16/22.01.2009г., изменена с Решение № 189 от Протокол № 26/22.12.2009г., изменена и допълнена с Решение № 263 от Протокол № 40/27.01.2011г., изменена и допълнена с Решение № 229 от Протокол № 33/19.12.2013г. на Общински Съвет Брусарци.

ДЗ

Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за МД

Проект на Наредбата за МД


5. Изменение и допълнение в "Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд" на Община Брусарци.

ДЗ


6. Допускане на изменение на Подробния устройствен план за УПИ XI за "Потребителна кооперация" кв. 44, с. Василовци, общ. Брусарци.

ДЗ

Приложения: Скица-предложение, Становище на Гл. архитект, АОС № 765 от 2014г. и Скица


7. Кандидатстване на Община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по Грантова схема BG04-02-03 "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

ДЗ


8. Отчет за изразходваните средства за командировки за периода 01.01.2014г. - 31.12.2014г.

ДЗ


9. Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.

ДЗ

Справка относно разходваните средства за командировки


10. Приемане План за работа на Общински Съвет - Брусарци за периода 01.01.2015г. - 30.06.2015г.

ДЗ

План


11. Питания.ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта