ОДЗ "Синчец"

Обединено детско заведение „Синчец” гр. Брусарци

 

Проекти и програмите,изпълнявани в ОДЗ „Синчец”

От 2009 до 2013 г.

 

1. Национална програма „С грижа за всеки ученик” - модул „Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителните групи”. Децата обучавани по програмата са от социално слаби семейства, деца в риск, деца с различен майчин език.

 

2. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителната училищна възраст - модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от 1 - 4 клас”. Изпълнява се ежегодно.

 

3. Смеха „Училищен плод” - подпомагана от Министерството на земеделието.

 

4. Проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорт в детските градини и училищата. Изпълняват се ежегодно.

 

5. Участие с мултимедийни презентации за популяризиране на педагогически опит в ежегодна конференция по Предучилищно образование.Конференцията се провежда всяка година в различни градове в България.

 

6. Национална кампания под патронажа на Омбудсмана на Република България „Участвам и променям”. Изпълнява се вече две години.

 

7. Проект по ПУДООС За чиста и околна среда - „Обичам природата и аз участвам”. Изпълнен проект ”Да опазим чисто нашето родно място” - от 01.06.2012 г. до 30.10.2012г.

 

8. Проект BG051P001-3.1.03-001 “Квалификация на педагогическите специалисти” към Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейският съюз.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта