Площади

11.06.2013г.
"Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци"СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево,община Брусарци”, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 29.08.2013г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение № ПП-17-14/28.06.2013г. на постъпило запитване от 28.06.2013г.

Приложение № 10 към документацията


Срок за получаване на документация за участие - до 16:30 на 02.07.2013г.

Срок за получаване на оферти - до 16:30 на 09.07.2013г.

Условия при отваряне на офертите - 10:00 на 11.07.2013г. - Административна сграда на Община Брусарци


Решение № 8 (ПП-07-6) от 11.06.2-13г. за откриване на процедурата


Обявление № ПП-07-7 от 11.06.2013г.

Документация

Приложения

Техническа Спецификация

- Техническа Спецификация с. Василовци

- Техническа Спецификация с. Дондуково

- Техническа Спецификация с. Киселево

Количествена Сметка


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта