Процедура: Смирненски Строителен Надзор

03.09.2012г.
Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект Изграждане и укрепване  на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с.Смирненски, община Брусарци, област Монтана”

Решение № 4(12-00-39) от 21.02.2013г. за прекратяване на процедурата

Решение № 14 (12-00-319) от 17.12.2012 за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка

Решение

Обявление

Документация

Приложения

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а,ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект, "Изграждане и укрепване  на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана", ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 12.12.2012г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

 

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта