КАО_УТ-25 Заверка на копие от документ от техническия архив

6. КАО_УТ-25 Заверка на копие от документ от техническия архив

Правно основание: чл. 37, ал. 1, т. 35 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брусарци


Необходими документи:

        1.    Документ за собственост; право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;
        2.    Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/;
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места от Община Брусарци.
        3.    Пълномощно /при необходимост/

Срок за изпълнение: 7 дни, (при изискване на документи от други общини срокът се увеличава с 5 дни)


Съдържание на КАО и такса:

        1.    Услуга № УТ-25 Издаване на удостоверения за заверено копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация по устройство на територията
такса: за формат А4 - 0.50 лв./стр.; извън формат А4 - 3 лв./на чертеж
        2.    Услуга № ГРАО-08 Издаване на удостоверение за наследници
такса: 5 лв.
        
Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Изтегли формуляра от  -> файл!

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта