Процедура: ВиК Строителен Надзор

13.08.2012

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА):

ЛОТ 1:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод –гр. Брусарци” и

ЛОТ 2:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с.Крива Бара”

 

Решение № 1 (12-00-1) от 02.01.2013г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка


Решение

Обявление


Документация


Приложения


До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпило запитване от 23.08.2012г.

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 69а,ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ(ЛОТА): ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци” и ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с. Крива Бара”

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 21.12.2012г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.


Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта